50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Mehefin 14th, 2021

Elusennau’r Cadeirydd 2021/2022

Mae’r Cadeirydd, y Cynghorydd Tegwen Devichand wedi dewis y pedair elusen ganlynol i’w cefnogi yn ystod ei thymor yn y swydd.:

Mae Cymdeithas Alzheimer yn elusen gofal ac ymchwil yn y DU ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr. Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth, yn ariannu ymchwil ac yn creu newid parhaol i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

Mae Links Llanelli yn Elusen Iechyd Meddwl unigryw yn Llanelli, sy’n darparu cefnogaeth a chyfleoedd dysgu i’r rhai yn ein cymuned sydd â/neu sy’n profi afiechyd meddwl. Nod Links yw cefnogi pobl sy’n profi problemau iechyd meddwl i fagu hyder, hunan-barch a sgiliau. Mae Links hefyd yn darparu cefnogaeth i gyn-filwyr a thimau golau glas sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin. Mae cyn-filwyr yn gallu cael mynediad i’r holl weithgareddau sydd ar gael yn Links. Yn ogystal, ar gyfer y rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig neu sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol, gellir darparu galwadau ffôn cyfeillio a boreau NAAFI allgymorth a gynhelir mewn gwahanol leoliadau ledled Sir Gaerfyrddin yn fisol.

Mae Hosbis Tŷ Bryngwyn Llanelli yn Ganolfan Ragoriaeth Ddynodedig sy’n darparu gofal lliniarol arbenigol i gymuned Sir Gaerfyrddin. Dyma’r unig Hosbis yn yr ardal sydd â chyfleusterau cleifion mewnol. Mae Hosbis Llanelli yn darparu gofal lliniarol arbenigol yn y gymuned ac yn ei saith gwely i gleifion mewnol.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn elusen yng Nghymru gyfan sy’n darparu gwasanaeth awyr brys 365 diwrnod y flwyddyn i’r rhai sy’n wynebu salwch neu anaf sy’n peryglu bywyd. Mae canolfan awyr Dafen, sy’n cynnwys De Cymru, yn un o bedwar canolfan awyr yng Nghymru ac mae’r sylw hwn yn golygu bod ambiwlans awyr ar gael ond 20 munud i ffwrdd.

Dywedodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Tegwen Devichand, ‘Fel Cyngor rydym yn hoffi cynorthwyo achosion gwerth chweil yn ariannol ac rwy’n falch iawn o fod yn cefnogi elusennau mor deilwng. Credaf fod yr elusennau hyn yn cyffwrdd â phob un ohonom mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Byddaf mor gefnogol ag y gallaf fod yn yr amseroedd anodd presennol pan fydd elusennau angen y gefnogaeth ariannol ‘ychydig bach yn ychwanegol’ honno. Mae pobl yr ardal bob amser yn hael iawn yn eu cefnogaeth i achosion mor deilwng. Roeddwn yn gadeirydd yn 2012 ac rwyf wedi bod yn gynghorydd ar lefel Sir a Chymuned ers dros 17 mlynedd ac yn gwybod pa mor bwysig y gall cynnig ein cefnogaeth fod. ‘

(DIWEDD)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Chlerc y Cyngor, Mark Galbraith ar

01554 774103; ebost: [email protected]

15 Mehefin, 2021

Print Friendly, PDF & Email