50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

JGW+ Employment Strand

MAE JORDAN YN RADD YN UWCH!

Steve Rickwood (chwith) yn llongyfarch Jordan Jones ar ei Gyflogaeth gyda Rickwoods Llanelli

Ar ôl gadael yr ysgol a chwilio am waith, yn ystod apwyntiad torri gwallt yn Llanelli, dechreuodd Jordan Jones siarad â Damian Hart perchennog siop barbwr, 6 HUB Cymru a’r canlyniad oedd cyfweliad swydd byrfyfyr a dyna ddechrau’r llwybr i gyflogaeth. Roedd hyn yn cynnwys Damian yn sôn am agoriad posibl gydag arbenigwr Lloriau Lleol, Rickwoods Llanelli.

Gyda’r wybodaeth hon ac ar ôl ymweliad â Gyrfa Cymru, fe wnaed apwyntiad gyda Hyfforddiant Cyngor Gwledig Llanelli, ac fe ymunodd Jordan wedyn â rhaglen JGW+ Advancement.

Mynychodd Jordan y ganolfan yn Vauxhall, Llanelli, cwblhaodd ei C.V, llythyr o ddiddordeb, cymerodd ran mewn gweithgareddau grŵp ac fe fagodd hyder ac ennill sgiliau cymdeithasol gwerthfawr, wrth aros am ddyddiad cychwyn gyda’r cwmni lloriau

Trefnodd staff Cyngor Gwledig Llanelli gyfweliad gyda Gary Rickwood o Rickwood Flooring Llanelli, cytunwyd ar ddyddiad i ddechrau llwybr gyrfa Jordan a dechreuodd y lleoliad gwaith ym mis Tachwedd 2022.

Er bod Jordan yn nerfus ar y dechrau, dechreuodd ddysgu’r sgiliau angenrheidiol yn gyflym iawn, gyda chymorth ac arweiniad gan LRC Training a’r staff medrus yn Rickwoods.

GOSOD Y SYLFAEN ………….

Jordan yn paratoi llawr mewn bar Wine & Pizzeria yn Llanelli sydd ar fin agor

Yn ystod un o’i adolygiadau misol ym mis Chwefror 2023, penderfynodd y cwmni fod Jordan wedi datblygu’n ddigonol i gael ei ystyried ar gyfer cyflogaeth. Dechreuodd y broses i alluogi Jordan i sicrhau ei nod o gyflogaeth amser llawn.

Trefnodd staff Hyfforddiant LRC y trosglwyddiad gydag Itec Caerdydd, o JGW+ Advancement Strand I’r JGW+ Employability Strand. Gyda chymorth y Cynorthwyydd Gweinyddol Lowri Thomas yn Rickwoods a Nia Wyn Bell o LRC Training, aeth Jordan i fyd cyflogaeth ar 6 Mawrth 2023.

Sylwadau

 “Rydym yn hapus iawn ein bod wedi bod yn rhan o Raglen JGW+, mae gallu cefnogi person ifanc lleol, fel Jordan, i gyflogaeth, wedi bod yn gromlin dysg i ni i gyd.

Rydym yn ddiolchgar am y gefnogaeth a’r arweiniad i Jordan a Rickwoods gan staff hyfforddi’r LRC, fe wnaeth hyn y profiad ychydig yn haws i mi fy hun, fy staff a Jordan. Byddwn yn argymell y rhaglen i gyflogwyr a phobl ifanc Llanelli a’r cyffiniau, fel ffordd o hyfforddi gweithlu’r dyfodol.”

Gary Rickwood, Rickwoods Llanelli

“Rwy wedi adnabod Jordan ers yn fachgen ifanc iawn pan ddechreuodd ddod i mewn i’r siop i dorri gwallt. Fe fuon ni’n sgwrsio llawer wrth i mi steilio ei wallt, soniodd Jordan nad oedd yn mwynhau coleg ac yr hoffai roi cynnig ar waith lloriau a gosod carpedi. Cysylltais â ffrind a chwsmer da iawn Gary Rickwood ynglŷn â rhoi cyfle i Jordan ac mae’r gweddill fel maen nhw’n dweud yn hanes. Mae’n braf iawn gwybod y gallen ni i gyd ddod at ein gilydd, ar lafar, y Rhaglen JGW+, cyflogwr lleol a dyn ifanc parod, a hynny wedi arwain at Jordan yn ennill clod.”

Damain Hart 6 HUB Wales, Llanelli

 “Doeddwn i ddim yn hapus iawn yn y coleg, felly pan siaradais â Damian Hart yn siop barbwr 6 HUB, roedd yn galonogol iawn gwybod y gallai fod cyfle i mi yn Rickwoods. Mae pawb wedi bod yn barod iawn i helpu ers y toriad gwallt hwnnw, Gyrfau, LRC Training a Rickwoods. Rwy’n ddiolchgar bod cyfle i fod ar y rhaglen a bod hyn wedi ei wneud yn haws i mi ddysgu yn y swydd ac arddangos fy nhalent”.

Jordan Jones Dysgwr JGW+

Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda’r ddau, Jordan a’r staff yn Rickwoods Llanelli, ar Raglen JGW+. Fe welwyd y gymuned yn gweithio gyda’i gilydd, gyda sgwrs siawns mewn siop Barbwr, gan arwain at Jordan yn cael cyfle i symud ymlaen i gyflogaeth amser llawn. Mae’r cynnydd y mae Jordan wedi’i wneud yn anhygoel a dylai fod yn falch iawn ohono’i hun. Mae’r cwmni wedi bod yn amyneddgar, yn ddeallus ac yn barod iawn i helpu yn natblygiad Jordan”.

Clive Williams, LRC Training

 https://www.llanelli-rural.gov.uk/lrc-training/

https://www.itecskills.ac.uk/jgwplus/

https://rickwoods.co.uk/

https://www.6hub.wales/

 

 

Print Friendly, PDF & Email