Coronafeirws a Threfniadau Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 19/04/20**

YN DILYN CYNGOR Y LLYWODRAETH YNGLŶN Ȃ CHADW PELLTER CYMDEITHASOL PENDERFYNWYD CAU SWYDDFEYDD Y CYNGOR AR GYFER GWASANAETHAU NAD YDYNT YN HANFODOL O 25ain MAWRTH TAN YR HYSBYSIR YN WAHANOL.

Mae Cyfarfodydd a Phwyllgorau’r Cyngor wedi eu gohirio hyd y gellir rhagweld. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi ei hatal dros dro ac felly mae pob ymgysylltiad wedi ei ohirio neu ei ganslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol nad sy’n gwbl hanfodol a’r rhyngweithio gyda’r gymuned. Os oes gennych unrhyw ymholiad brys fe allwch chi ddal i gysylltu â’r Cyngor trwy ein hebostio ni ar [email protected].

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd wedi eu heffeithio:

Mynwent Ardal Llanelli               

Mae’r fynwent ar agor ar gyfer mynediad i gerddwyr yn unig.

Rhoddwyd y mesur hwn yn ei le yn dilyn ystyriaeth ofalus o’r arweiniad diweddar a roddwyd i gefnogi cyfyngiadau’r Llywodraeth ar symudiadau nad ydynt yn hanfodol ac yn enwedig i annog ac atal unrhyw symudiadau dianghenraid gan gerbydau trwy dir y fynwent, ac eithrio’r cerbydau hynny sy’n rhan o gynhebrwng angladd. Caniateir i ymwelwyr nawr i gerdded drwy’r fynwent fel rhan o ymarfer dyddiol a gofynnir i chi’n garedig i gadw at y cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr os ydych chi’n dymuno dod i mewn. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Mae swyddfa’r fynwent ar gau i aelodau’r cyhoedd, sut bynnag gellir cysylltu ag adran weinyddol a rheoli’r fynwent trwy’r ffôn ar 01554 773710 neu trwy e-bost : [email protected] neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau a chyfleusterau cymunedol

Yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU ynglŷn â mesuriadau cadw pellter cymdeithasol i leihau rhyngweithio cymdeithasol rhwng pobol er mwyn lleihau trosglwyddiad coronafeirws (COVID-19) hyd nes y bydd hysbysiad pellach caiff pob gwasanaeth nad ydynt yn hanfodol eu hatal dros dro. Felly bydd pob Neuadd Gymunedol Cyngor Gwledig Llanelli, Canolfannau Adnoddau a Phafiliynau Chwaraeon ar gau i ddefnydd y cyhoedd o 18fed Mawrth. Bydd y cyfleusterau Swyddfa Post Allgymorth a weithredir yn Neuadd Gymunedol Ponthenri yn parhau ar agor. Bydd Cyngor Gwledig Llanelli yn monitro’r sefyllfa yn ofalus ac yn dilyn cyngor y llywodraeth fel bo angen.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y rhestr ganlynol o wefannau fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

NHS Helpline: 111            https://111.nhs.uk/covid-19

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email