Coronafeirws a Threfniadau Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 31/07/20**

YN DILYN CYNGOR DIWEDDARAF LLYWODRAETH CYMRU PARTHED LLEIHAU YMHELLACH AR GYFYNGIADAU’R CYFNOD CLO BYDD GWASANAETH DERBYNFA’R CYNGOR YN ADEILADAU VAUXHALL YN AIL AGOR I AELODAU O’R CYHOEDD O DDYDD LLUN, 3 AWST. ANOGIR AELODAU O’R CYHOEDD I BARHAU I GYSYLLTU Â’R CYNGOR TRWY’R FFÔN NEU EBOST ER MWYN LLEIHAU CYSWLLT CYMDEITHASOL.

Mae cyfarfodydd y Cyngor wedi ail gychwyn ar gapasiti cyfyngedig ondar hyn o bryd nid yw cyfarfodydd pwyllgorau yn cael eu cynnal o hyd. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi ei hatal dros dro ac felly mae pob ymgysylltiad wedi ei ohirio neu ei ganslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol nad sy’n gwbl hanfodol a’r rhyngweithio gyda’r gymuned. Os oes gennych unrhyw ymholiad brys fe allwch chi ddal i gysylltu â’r Cyngor trwy ein hebostio ni ar [email protected].

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd wedi eu heffeithio:

Mynwent Ardal Llanelli

Ar ôl ystyried yn ofalus gyngor a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, a roddwyd ar 24 Ebrill 2020, mae’r fynwent bellach ar agor i ymwelwyr unwaith eto heb gyfyngiadau.  I gefnogi’r mesurau diwygiedig hyn mae pobol yn rhydd i ddefnyddio eu cerbydau i fynd i mewn i’r fynwent a hynny yn syth yn ystod oriau agor arferol. Mae’r cyfyngiadau ar gerbydau angladd ac uchafswm y bobol sy’n mynychu gwasanaethau angladdol yn parhau mewn grym ar hyn o bryd ond fe adolygir y sefyllfa yn gyson. Caniateir i ymwelwyr i ymweld â thir y fynwent i dalu teyrnged i berson ymadawedig ac fe’u hatgoffir i gadw at ofynion y pellter cymdeithasol o ddau fetr. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Mae swyddfa’r fynwent ar gau i aelodau’r cyhoedd, sut bynnag gellir cysylltu ag adran weinyddol a rheoli’r fynwent trwy’r ffôn ar 01554 773710 neu trwy e-bost : [email protected] neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau Cymunedol ac Ardaloedd Chwarae Plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y gellir ail agor neuaddau cymunedol ac ardaloedd chwarae plant o 20 Gorffennaf 2020. Mae’r Cyngor yn dilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru parthed ail agor eu cyfleusterau ond dim ond os yw’n ddiogel i wneud hynny.

Cyn y caniateir i neuaddau cymunedol ail agor mae’n rhaid cael asesiadau risg oddi wrth bwyllgorau rheoli neuaddau amrywiol y cyngor. Mae pwyllgorau’r neuaddau yn gyfrifol am reoli’r adeiladau o ddydd i ddydd. Ymhellach, rhaid i bob defnyddiwr/llogwr ddarparu asesiad risg sy’n berthnasol i’r math o weithgaredd y bwriedir ei gynnal ymhob lleoliad ac wrth wneud bydd angen iddyn nhw sicrhau bod pob mesur rheoli rhesymol yn eu lle i leihau’r risg o fod yn agored i’r coronafeirws yn y gweithleoedd a’r adeiladau sy’n agored i’r cyhoedd. Sylwch, os gwelwch yn dda, na chaniateir o hyd i rai gweithgareddau dan do penodol ddigwydd mewn neuaddau cymunedol ar hyn o bryd megis partïon pen-blwydd, ymarfer côr a’u tebyg.

Ail agorir ardaloedd chwarae’r cyngor unwaith y bydd yr asesiadau risg a gwiriadau diogelwch angenrheidiol o’r cyfleusterau a’r cyfarpar chwarae wedi’u cwblhau.

Caeau Chwarae a Chyfleusterau Awyr Agored Eraill

Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio gyda thimoedd chwaraeon lleol ynglŷn â defnyddio eu caeau chwarae a chyfleusterau awyr agored eraill megis bowls a chriced. Rhoddir caniatâd i ddefnyddio cyfleusterau’r cyngor unwaith y bydd y tîm chwaraeon wedi bodloni’r gofynion diogelwch a nodir gan ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer ail gydio mewn chwaraeon, adloniant a hamdden trwy gyflwyno asesiad risg i’r cyngor i’w ystyried.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y rhestr ganlynol o wefannau fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   https://hduhb.nhs.wales/

GIG Llinell Cymorth: 111           https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Gwybodaeth Cymorth Gymunedol  http://www.cavs.org.uk/coronavirus-information/

Dosbarthu Bwyd, Siopa, casglu Meddyginiaeth, a chefnogaeth gyffredinol yn ystod cyfnod COVID-19      Community Support Information COVID

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email