Trefniadau Coronafeirws a Busnes y Cyngor **NEWYDDION DIWEDDARAF 17/12/2020**

Bydd cyfyngiadau cenedlaethol pellach yn dod i rym o Ddydd Llun 28 Rhagfyr 2020 er mwyn helpu i atal lledaeniad y feirws trwy’r hyn y bydd Cymru yn symud i drefniadau clo haen pedwar. Bydd y cyfyngiadau yn parhau mewn grym am gyfnod o leiaf tair wythnos ac yna bydd adolygiad pellach yn digwydd. Yn ystod yr amser hwn ac yn ystod y cyfnod cyfamserol rhwng nawr a 28 Rhagfyr lle bydd disgwyl i bobol weithio o adref lle bydd hynny’n bosibl, bydd swyddfeydd y Cyngor yn cau i’r cyhoedd o Ddydd Llun 21 Rhagfyr. Sut bynnag bydd pob gwaith hanfodol gan y cyngor yn parhau, yn cynnwys peth gweithgareddau yn y swyddfa, gwasanaethau cynnal a chadw tir a chynnal angladdau.

Caiff gwasanaeth derbynfa’r Cyngor yn Adeiladau Vauxhall ei fonitro o bell ac anogir chi i gysylltu â’r cyngor trwy ffonio 01554 774103 neu trwy e-bostio yn [email protected]

Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn parhau o dan gapasiti cyfyngedig ond nid yw cyfarfodydd y pwyllgorau yn digwydd o hyd ar hyn o bryd. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi ei hatal dros dro ac felly mae pob ymrwymiad wedi eu gohirio neu eu canslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol a rhyngweithiol nad yw’n hanfodol o fewn y gymuned.

Mynwent Ardal Llanelli

Mae tir y fynwent ar agor i ymwelwyr. Mae rhyddid i bobol ddefnyddio eu cerbydau i fynd i mewn i’r fynwent yn ystod oriau agor arferol. Uchafswm y nifer o bersonau all fynychu gwasanaethau angladdol yw 30 o bobol. Adolygir y sefyllfa yn rheolaidd. Caniateir i ymwelwyr ymweld â’r fynwent  i ddangos parch i berson ymadawedig ac fe’u hatgoffir i gadw at ofynion y pellter cymdeithasol o ddau fetr.

Bydd swyddfa’r fynwent ar gau i aelodau’r cyhoedd yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, sut bynnag gellir cysylltu ag adran weinyddol a rheoli’r fynwent trwy ffonio 01554 773710neu trwy e-bost  : llanelli.ceme[email protected]  neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX .

Neuaddau Cymunedol

Bydd y mwyafrif o neuaddau Cymunedol sy’n berchen i’r Cyngor yn cau ac eithrio i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Ardaloedd chwarae plant, caeau chwarae a pharciau

Bydd ardaloedd chwarae a pharciau sy’n berchen y Cyngor yn parhau ar agor. Dilynwch y canllawiau ar arwyddion yr ardaloedd chwarae er mwyn eich diogelwch chi a diogelwch eraill..

Caiff chwaraeon tîm a gweithgareddau sydd wedi eu trefnu eu hatal hyd nes yr hysbysir yn wahanol

Gwybodaeth ddefnyddiol

Am wybodaeth bellach am y Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   https://hduhb.nhs.wales/

GIG Llinell Cymorth: 111           https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Gwybodaeth Cymorth Gymunedol  http://www.cavs.org.uk/coronavirus-information/

Dosbarthu Bwyd, Siopa, casglu Meddyginiaeth, a chefnogaeth gyffredinol yn ystod cyfnod COVID-19 cliciwch yma – wedi’i ddiweddaru Tachwedd 2020

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Diweddaraf oddi wrth Cyfryngau Cymdeithasol


Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email