Cyfyngiadau lleol ardal Llanelli **Diweddariad 25/09/20**

Y cyfyngiadau Newydd ar gyfer ardal Llanelli o Ddydd Sadwrn, 26 Medi, 2020 am 6pm yw:

 • ni chaniateir i bobl fynd i mewn i ardal ddiffiniedig Llanelli na’i gadael heb esgus rhesymol
 • ni fydd pobl mwyach yn gallu ffurfio, na bod yn rhan, o aelwyd estynedig (gelwir hyn weithiau yn ‘swigen’ deuluol)
 • mae hyn yn golygu ar hyn o bryd, ni chaniateir cyfarfod dan do gydag unrhyw un nad yw’n rhan o’ch aelwyd (pobl rydych chi’n byw gyda nhw), oni bai fod gennych reswm da, megis darparu gofal i berson sy’n agored i niwed
 • rhaid i bob safle trwyddedig roi’r gorau i weini alcohol am 10pm a bydd yn rhaid iddo gau am 10.20pm
 • rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo modd

Y wardiau penodol sy’n rhan o’r ardal ddiffiniedig yn Llanelli yw:

 • Bigyn
 • Bynea
 • Dafen
 • Elli
 • Felin-foel
 • Glanymôr
 • Yr Hendy
 • Hengoed
 • Llangennech
 • Lliedi
 • Llwynhendy
 • Tyisha
 • Dyffryn y Swistir

Gall pobl gael cadarnhad a ydynt yn byw yn un o’r ardaloedd lle mae’r cyfyngiadau hyn drwy fynd i www.sirgar.llyw.cymru a rhoi eu cod post.

Byddwch hefyd yn gallu dod o hyd i atebion i restr gynhwysfawr o gwestiynau cyffredin ar y wefan.

Profi

Mae uned brofi symudol wedi cael ei chreu yn Llanelli i reoli’r galw cynyddol. Mae capasiti cynyddol ar gyfer profi trigolion Llanelli ar gael drwy apwyntiad yn y lleoliadau canlynol:

 • Maes Parcio B Parc y Scarlets, y gellir ei gyrraedd drwy Barc Adwerthu Trostre yn Llanelli
 • Safle Tŷ’r Nant (wrth ymyl KFC), Trostre, Llanelli
 • Maes Sioe Caerfyrddin (arwyddion o’r ddau gyfeiriad oddi ar yr A40)

Ni ddylai fod rheswm gan drigolion Llanelli i deithio’n bell i gael prawf, gan y bydd profion ar gael yn Llanelli a Chaerfyrddin.

Dylid trefnu profion drwy’r UK Portal. Os oes unrhyw drigolion yn Llanelli yn cael anhawster trefnu prawf yn lleol drwy’r UK Portal, gallant e-bostio [email protected] neu ffonio 0300 333 2222.

Coronafeirws a Threfniadau Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 25/10/20**

YN DILYN CYNGOR DIWEDDARAF LLYWODRAETH CYMRU PARTHED LLEIHAU YMHELLACH AR GYFYNGIADAU’R CYFNOD CLO BYDD GWASANAETH DERBYNFA’R CYNGOR YN ADEILADAU VAUXHALL YN AIL AGOR I AELODAU O’R CYHOEDD O DDYDD LLUN, 3 AWST. ANOGIR AELODAU O’R CYHOEDD I BARHAU I GYSYLLTU Â’R CYNGOR TRWY’R FFÔN NEU EBOST ER MWYN LLEIHAU CYSWLLT CYMDEITHASOL.

Mae cyfarfodydd y Cyngor wedi ail gychwyn ar gapasiti cyfyngedig ondar hyn o bryd nid yw cyfarfodydd pwyllgorau yn cael eu cynnal o hyd. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi ei hatal dros dro ac felly mae pob ymgysylltiad wedi ei ohirio neu ei ganslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol nad sy’n gwbl hanfodol a’r rhyngweithio gyda’r gymuned. Os oes gennych unrhyw ymholiad brys fe allwch chi ddal i gysylltu â’r Cyngor trwy ein hebostio ni ar [email protected].

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd wedi eu heffeithio:

Mynwent Ardal Llanelli

Ar ôl ystyried yn ofalus gyngor a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, a roddwyd ar 24 Ebrill 2020, mae’r fynwent bellach ar agor i ymwelwyr unwaith eto heb gyfyngiadau.  I gefnogi’r mesurau diwygiedig hyn mae pobol yn rhydd i ddefnyddio eu cerbydau i fynd i mewn i’r fynwent a hynny yn syth yn ystod oriau agor arferol. Mae’r cyfyngiadau ar gerbydau angladd ac uchafswm y bobol sy’n mynychu gwasanaethau angladdol yn parhau mewn grym ar hyn o bryd ond fe adolygir y sefyllfa yn gyson. Caniateir i ymwelwyr i ymweld â thir y fynwent i dalu teyrnged i berson ymadawedig ac fe’u hatgoffir i gadw at ofynion y pellter cymdeithasol o ddau fetr. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Mae swyddfa’r fynwent ar gau i aelodau’r cyhoedd, sut bynnag gellir cysylltu ag adran weinyddol a rheoli’r fynwent trwy’r ffôn ar 01554 773710 neu trwy e-bost : [email protected] neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau Cymunedol ac Ardaloedd Chwarae Plant

Ymhellach i’r cyhoeddiad am gyfyngiadau ar symudiadau lleol yn ardal Llanelli ar 26 o Fedi, mae mynediad i ganolfannau a neuaddau cymunedol wedi ei atal dros dro hyd nes y codir y cyfyngiadau.

Mae ardaloedd chwarae’r Cyngor yn parhau ar agor. Nid oes goruchwyliaeth yn ein hardaloedd chwarae, felly ystyriwch ddefnyddwyr eraill, os gwelwch yn dda, trwy beidio mynd i mewn os yw’n brysur, cadw at bellter cymdeithasol a diheintio mannau cyffwrdd a dwylo’ch plant cyn, yn ystod ac ar ôl defnyddio’r offer. Dilynwch y canllawiau sydd ar yr arwyddion yn yr ardaloedd chwarae, os gwelwch yn dda, er eich diogelwch chi eich hun a diogelwch eraill.

Caeau Chwarae a Chyfleusterau Awyr Agored Eraill

Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio gyda thimoedd chwaraeon lleol ynglŷn â defnyddio eu caeau chwarae a chyfleusterau awyr agored eraill megis bowls a chriced. Rhoddir caniatâd i ddefnyddio cyfleusterau’r cyngor unwaith y bydd y tîm chwaraeon wedi bodloni’r gofynion diogelwch a nodir gan ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer ail gydio mewn chwaraeon, adloniant a hamdden trwy gyflwyno asesiad risg i’r cyngor i’w ystyried.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y rhestr ganlynol o wefannau fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   https://hduhb.nhs.wales/

GIG Llinell Cymorth: 111           https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Gwybodaeth Cymorth Gymunedol  http://www.cavs.org.uk/coronavirus-information/

Dosbarthu Bwyd, Siopa, casglu Meddyginiaeth, a chefnogaeth gyffredinol yn ystod cyfnod COVID-19      Community Support Information COVID

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

 • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

 • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email