Trefniadau Coronafeirws a Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 26/04/2021**

Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â llacio cyfyngiadau y cyfnod clo ymhellach, bydd gwasanaeth derbynfa’r Cyngor yn Adeiladau Vauxhall yn ailagor i aelodau’r cyhoedd o ddydd Llun 12fed Ebrill. Anogir aelodau’r cyhoedd i barhau i gysylltu â’r cyngor dros y ffôn neu e-bost i leihau cyswllt cymdeithasol trwy ffonio 01554 774103 neu drwy anfon e-bost atom yn [email protected]

Bydd holl waith hanfodol y cyngor yn parhau gan gynnwys rhai gweithgareddau swyddfa, gwasanaethau cynnal a chadw tir a chynnal angladdau.

Bydd cyfarfodydd y cyngor yn parhau mewn capasiti cyfyngedig ond nid yw cyfarfodydd pwyllgor yn dal i gael eu cynnal am y tro. Gohiriwyd rôl ddinesig y Cadeirydd felly mae pob ymgysylltiad wedi’i ohirio neu ei ganslo i gyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol a rhyngweithio â’r gymuned and yw’n hanfodol.

Mynwent Ardal Llanelli

Mae tiroedd y fynwent ar agor i ymwelwyr. Mae pobl yn rhydd i ddefnyddio’u cerbydau i fynd i mewn i’r tir yn ystod amseroedd agor arferol. Y nifer uchaf o bobl sy’n mynychu gwasanaethau angladd yw 30 o bobl. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson. Caniateir i ymwelwyr ymweld â mynwentydd y fynwent i roi parch i berson sydd wedi marw ac fe’u hatgoffir i gadw at y gofynion pellter cymdeithasol o ddau fetr.

Bydd swyddfa’r fynwent yn ailagor i aelodau’r cyhoedd ddydd Llun 12 Ebrill, fodd bynnag, lle bynnag y bo modd, anogir aelodau’r cyhoedd i gysylltu â gweinyddiaeth y fynwent dros y ffôn ar 01554 773710 neu drwy e-bost: [email protected] neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau Cymunedol

Caniateir i ganolfannau/neuaddau cymunedol i ail agor ar y 3ydd o Fai yn dibynnu ar gymhwysiad mesurau rheoli Covid boddhaol. Cysylltwch ag Ysgrifennydd y ganolfan/neuadd gymunedol am fanylion pellach. https://www.llanelli-rural.gov.uk/cy/cyfleusterau-cymunedol/

Ardaloedd chwarae plant, caeau chwarae a pharciau

Mae ardaloedd chwarae a pharciau sy’n eiddo i’r Cyngor yn parhau ar agor. Dilynwch y canllawiau ar yr arwyddion yn yr ardaloedd chwarae er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill.

Caniateir chwaraeon tîm a gweithgareddau wedi’u trefnu ar gaeau chwarae’r Cyngor ar gyfer grwpiau oedran dan 18 yn unig. Mae gweithgareddau oedolion yn parhau i fod wedi’u hatal hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Am wybodaeth bellach am y Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   https://hduhb.nhs.wales/

GIG Llinell Cymorth: 111           https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Gwybodaeth Cymorth Gymunedol  http://www.cavs.org.uk/coronavirus-information/

Dosbarthu Bwyd, Siopa, casglu Meddyginiaeth, a chefnogaeth gyffredinol yn ystod cyfnod COVID-19 cliciwch yma – wedi’i ddiweddaru Tachwedd 2020

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Diweddaraf oddi wrth Cyfryngau Cymdeithasol

Llanelli U3A Now that the Government has lifted some of the restrictions on outdoor activities, we have recommenced some of our activities. For more information about any of our groups, please phone 07809 137744 or consult our website http://www.u3asites.org.uk/llanelli

The brand-new Llanelli Monthly Food Market begins this Saturday! Come along to Llanelli town centre for some treats including fudge, brownies, chutneys and more - check out our Facebook event page here for all the info ➡️ https://www.facebook.com/events/285842206617360/ https://twitter.com/Ymlaen_Llanelli/status/1394255719399149568

Ymlaen Llanelli@Ymlaen_Llanelli

Your town needs YOU! Indoor hospitality reopens today, and we're excited to welcome everyone back to town! Watch our video for news on our new monthly food market - we're looking for traders so get in touch if you'd like to get involved!

Load More...

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email