Trefniadau Coronafeirws a Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 12/08/2021**

Bydd gwasanaethau a gweithgareddau Cyngor Gwledig Llanelli yn parhau i gael eu hailgyflwyno yn raddol yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru i symud i Lefel Rhybudd 0 (sero) ar 7 Awst.

Anogir aelodau’r cyhoedd i barhau i gysylltu â’r cyngor dros y ffôn neu e-bost i leihau cyswllt cymdeithasol trwy ffonio 01554 774103 neu drwy anfon e-bost atom yn [email protected]

Bydd holl weithgareddau gwaith y cyngor yn parhau i ddilyn y cyngor diweddaraf y Llywodraeth ac mae protocolau iechyd a diogelwch priodol ar waith i amddiffyn ei weithwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau o’r cyhoedd.

Mae cyfarfodydd pwyllgor y cyngor wedi ailddechrau yn unol â’r amserlen arferol. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd yn dal i weithredu mewn ffordd gyfyngedig o dan gyfyngiadau Covid.

Mynwent Ardal Llanelli

Mae’r fynwent ar agor i ymwelwyr ac mae’r holl gyfyngiadau wedi’u codi. Ni fydd cyfyngiad ar nifer y bobl y caniateir iddynt fynd i angladd yn y fynwent, ond gofynnir i bawb gynnal pellter corfforol lle bynnag y bo modd. Bydd gan y Capel rai cyfyngiadau ar waith oherwydd asesiad risg Covid a chyfyngiadau ar gapasiti.

Mae swyddfa’r fynwent ar agor i aelodau’r cyhoedd. Fodd bynnag, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, anogir aelodau’r cyhoedd i gysylltu â gweinyddiaeth y fynwent dros y ffôn ar 01554 773710 neu drwy e-bost: [email protected] neu trwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Ffordd Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau Cymunedol

Caniateir i ganolfannau / neuaddau cymunedol ailagor wrth gadw at ganllawiau’r Llywodraeth ar Lefel Rhybudd 0 (Sero). Rhaid i bob trefnydd ddarparu asesiad risg Covid ar gyfer eu gweithgaredd. Cysylltwch ag Ysgrifennydd y ganolfan gymunedol / neuadd i gael mwy o fanylion. https://www.llanelli-rural.gov.uk/cy/cyfleusterau-cymunedol/

Mannau chwarae i blant, caeau chwarae a pharciau

Caniateir i fannau chwarae a pharciau sy’n eiddo i’r Cyngor ail-agor. Dilynwch y canllawiau ar yr arwyddion yn yr ardaloedd chwarae er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill.

Caniateir i gyfleusterau chwaraeon ailagor ar gyfer pob grŵp oedran gan gynnwys oedolion. Rhaid i bob tîm gadw at ganllawiau eu cyrff llywodraethu cenedlaethol, a darparu asesiadau risg Covid ar gyfer y gweithgaredd chwaraeon ac ar gyfer defnyddio’r cyfleusterau newid.

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Diweddaraf oddi wrth Cyfryngau Cymdeithasol

Safer Routes in the Community: Swiss Valley & Felinfoel North 2022-2023.

The views of the community and residents are being sought on the proposed works set out in https://www.llanelli-rural.gov.uk/your-community/consultations/

@Giles_Swiss @BillThom99 @SwissValleyCP @SwissValleyPTA

Llwybrau Mwy Diogel yn y Gymuned- Swiss Valley a Gogledd Felinfoel 2022-2023.
Mae yna gais am farn y gymuned a thrigolion am y gwaith arfaethedig. Mae'r dolenni i'r cynlluniau a'r arolwg ar gael yn https://www.llanelli-rural.gov.uk/cy/eich-cymuned/ymgynghoriadau/

@Giles_Swiss @BillThom99 @SwissValleyCP @SwissValleyPTA

Load More...

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email