Trefniadau Busnes Coronafirws a Chyngor ** DIWEDDARIAD 12/11/2012 **

Mae holl waith hanfodol y Cyngor yn parhau, gan gynnwys rhai weithgareddau swyddfa, gwasanaethau cynnal a chadw tir a chynnal angladdau.

Mae gwasanaeth derbynfa’r Cyngor yn Adeiladau Vauxhall bellach ar agor i’r cyhoedd. Eto i gyd, er mwyn cyfyngu ar ryngweithio cymdeithasol, gofynnwn ichi ond i fynd i swyddfa’r Cyngor yn bersonol os ydych chi’n teimlo bod hyn yn hollol angenrheidiol. Fe’ch anogir i gysylltu â’r cyngor trwy ffonio 01554 774103, neu drwy anfon e-bost atom yn [email protected].

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn parhau mewn capasiti cyfyngedig, ond ni fydd y cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu cynnal am y tro. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi’i gohirio, felly mae’r holl ymrwymiadau wedi’u gohirio neu eu canslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol a rhyngweithio gyda’r gymuned nad yw’n hanfodol.

Mynwent Ardal Llanelli

Mae’r fynwent ar agor i ymwelwyr heb unrhyw gyfyngiadau. Mae pobl yn rhydd i ddefnyddio’u cerbydau i fynd i mewn i’r safle yn ystod amseroedd agor arferol. Y nifer fwyaf o bobl a caiff mynychu gwasanaethau angladd yw 30. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n gyson. Caniateir i ymwelwyr ymweld â’r mynwentydd y fynwent i ddangos parch i berson sydd wedi marw, ond fe’u hatgoffir i gadw at y gofynion pellter cymdeithasol dau fetr. Mae swyddfa’r fynwent yn parhau ar gau i aelodau’r cyhoedd, ond gallwch cysylltu â gweinyddiaeth a rheolaeth mynwentydd dros y ffôn ar 01554 773710, trwy e-bost: [email protected], neu drwy’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX

Neuaddau Cymunedol

Bellach gall mwyafrif y Neuaddau Cymunedol sy’n eiddo i’r Cyngor ail-agor i hwyluso rhai weithgareddau dan-do. Cysylltwch â’r ysgrifennydd neuadd priodol i gael mwy o wybodaeth – cliciwch yma i gael rhestr o’n neuaddau cymunedol.

Mannau Chwarae i Blant, Caeau Chwarae a Pharciau

Mae ardaloedd chwarae a pharciau sy’n eiddo i’r Cyngor yn parhau ar agor.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Yn dilyn diwedd y broses gloi ddiweddaraf, mae set newydd o reolau cenedlaethol bellach wedi’u cyflwyno – cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Bydd ardaloedd chwarae a pharciau sy’n berchen y Cyngor yn parhau ar agor yn ystod y Cyfnod Clo Byr.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y rhestr ganlynol o wefannau fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   https://hduhb.nhs.wales/

GIG Llinell Cymorth: 111           https://111.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy

Gwybodaeth Cymorth Gymunedol  http://www.cavs.org.uk/coronavirus-information/

Dosbarthu Bwyd, Siopa, casglu Meddyginiaeth, a chefnogaeth gyffredinol yn ystod cyfnod COVID-19 cliciwch yma – wedi’i ddiweddaru Tachwedd 2020

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Diweddaraf oddi wrth Cyfryngau Cymdeithasol


Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email