Coronafeirws a Threfniadau Busnes y Cyngor **DIWEDDARIAD 01/04/20**

YN DILYN CYNGOR Y LLYWODRAETH YNGLŶN Ȃ CHADW PELLTER CYMDEITHASOL PENDERFYNWYD CAU SWYDDFEYDD Y CYNGOR AR GYFER GWASANAETHAU NAD YDYNT YN HANFODOL O 25ain MAWRTH TAN YR HYSBYSIR YN WAHANOL.

Mae Cyfarfodydd a Phwyllgorau’r Cyngor wedi eu gohirio hyd y gellir rhagweld. Mae rôl ddinesig y Cadeirydd wedi ei hatal dros dro ac felly mae pob ymgysylltiad wedi ei ohirio neu ei ganslo er mwyn cyfyngu ar weithgaredd cymdeithasol nad sy’n gwbl hanfodol a’r rhyngweithio gyda’r gymuned. Os oes gennych unrhyw ymholiad brys fe allwch chi ddal i gysylltu â’r Cyngor trwy ein hebostio ni ar [email protected].

Mae’r gwasanaethau canlynol hefyd wedi eu heffeithio:

Mynwent Ardal Llanelli               

Yn dilyn cyngor parthed cyflwyno’n ddiweddar ddeddfwriaeth frys i ddiogelu iechyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru ac yn arbennig i gydymffurdio â’r gofynion cadw pellter cymdeithasol llym trwy beidio annog cynulliadau cyhoeddus o fwy na dau berson, mae’n ofid calon gennym fod Mynwent Ardal Llanelli ar gau i’r cyhoedd hyd nes yr hysbysir yn wahanol. Yr unig eithriad i hyn fydd i hwyluso gwasanaethau angladd.

Nid yw’r penderfyniad i gau’r fynwent i’r cyhoedd wedi ei gymryd yn ysgafn ac fe werthfawrogir eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth chi i beidio mentro ymweld â’r fynwent ar yr adeg ingol ac anodd hwn. Mae’n ofid calon i ni am unrhyw drallod y gall y weithred hon ei achosi ond mae eich diogelwch personol chi o’r pwys mwyaf i ni ac felly arhoswch yn ddiogel trwy aros gartre, os gwelwch yn dda.

Gellir cysylltu â gweinyddu a rheoli y mynwent dros y ffôn ar 01554 774103, ebost ar [email protected] neu’r post: Mynwent Ardal Llanelli, Heol Abertawe, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3EX.

Neuaddau a chyfleusterau cymunedol

Yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU ynglŷn â mesuriadau cadw pellter cymdeithasol i leihau rhyngweithio cymdeithasol rhwng pobol er mwyn lleihau trosglwyddiad coronafeirws (COVID-19) hyd nes y bydd hysbysiad pellach caiff pob gwasanaeth nad ydynt yn hanfodol eu hatal dros dro. Felly bydd pob Neuadd Gymunedol Cyngor Gwledig Llanelli, Canolfannau Adnoddau a Phafiliynau Chwaraeon ar gau i ddefnydd y cyhoedd o 18fed Mawrth. Bydd y cyfleusterau Swyddfa Post Allgymorth a weithredir yn Neuadd Gymunedol Ponthenri yn parhau ar agor. Bydd Cyngor Gwledig Llanelli yn monitro’r sefyllfa yn ofalus ac yn dilyn cyngor y llywodraeth fel bo angen.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r Coronafeirws i bobol yn ardal Llanelli Wledig, gall y rhestr ganlynol o wefannau fod yn ddefnyddiol:

Iechyd Cyhoeddus Cymru        https://phw.nhs.wales/

Llywodraeth Cymru        https://llyw.cymru/coronafeirws

Cyngor Sir Gar              https://www.carmarthenshire.gov.wales

NHS Helpline: 111            https://111.nhs.uk/covid-19

Croeso i Gyngor Gwledig Llanelli

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn un o naw cyngor cymuned yn ardal Llanelli. Mae’r Cyngor, a ffurfiwyd yn ystod ad-drefnu Llywodraeth Leol ym mis Ebrill 1974, yn cynnwys 21 aelod etholedig, ac mae’n cael ei gynghori gan Glerc y Cyngor.

Mae ardal ddaearyddol y Cyngor tua 26.78 milltir sgwâr, gyda phoblogaeth o 22,800 ac mae’n amgylchynu canol tref Llanelli. Mae ei ffiniau yn ymestyn o Aber y Llwchwr yn y dwyrain i Borth Tywyn yn y gorllewin ac mae’n ymylu ar Gwm Gwendraeth yn y gogledd. Mae’r ardal yn cynnwys pentrefi ac ardaloedd Bynie, Cwmbach, Cynheidre, Dafen, Felinfoel, Pum Heol, Ffwrnes, Llwynhendy, Ponthenri, Pontiets (rhan yn unig), Pwll, Sandy a Dyffryn y Swistir.

Y newyddion diweddaraf

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • By joining our mailing list you are confirming that you would like to receive information about the Council's new and activities. This will confirm your agreement that the Council can keep your contact information data for an undisclosed time or until you request its removal. Under this arrangement you have the right to request modification of the information that we keep on record as well as withdrawing your consent and requesting that your details are removed from our database.

Ymunwch â'n Rhestr Bostio

  • Drwy ymuno â'n rhestr bostio, rydych chi'n cadarnhau y byddech yn hoffi derbyn gwybodaeth am newyddion a gweithgareddau'r Cyngor. Bydd hyn yn cadarnhau eich cytundeb fod y Cyngor yn gallu cadw eich data gwybodaeth cyswllt am gyfnod nas dadlennir neu hyd nes y gwnewch chi gais i'w symud. O dan y trefniant hwn mae gennych yr hawl i ofyn am addasu'r wybodaeth a gedwir gennym yn ein cofnodion yn ogystal â thynnu nôl eich caniatâd a gofyn am eich manylion i gael eu symud o'n bas data.

Print Friendly, PDF & Email