Cynlluniau i’r Dyfodol

Gosodwyd y Rhaglen Gwaith Cyfalaf ar gyfer 2018/19:

  • Ym Mharc Dafen, mae Cyngor Gwledig Llanelli yn bwriadu adnewyddu’r hen gyfleuster astro tywwrdd yn y cwrt tennis i greu Ardal Gemau Aml-ddefnyddio pob tywydd. Mae’r Cyngor hefyd yn bwriadu ail-wynebu’r ardal maes parcio oddi ar Heol Maescanner.
  • Mae’r Cyngor hefyd wedi cytuno i ariannu gosod lloches bws newydd yn Gorsfach yn Dafen.
  • Mae’r Cyngor wedi cadarnhau ei bod yn trosglwyddo ardal chwarae yn Danybanc, Felinfoel o Gyngor Sir Caerfyrddin o dan y rhaglen trosglwyddo asedau a bydd yn adnewyddu’r offer chwarae presennol a’r arwynebau diogelwch yn ogystal â chyflwyno offer chwarae newydd. Bydd Cyngor Gwledig Llanelli yn gyfrifol am gynnal yr ardal chwarae yn dilyn trosglwyddo asedau.

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn ymrwymedig i gynorthwyo’r gymuned i gynnal eu hasedau presennol. Fe allwch weld ein gweithgarwch diweddar parthed y rhaglen Trosglwyddo Asedau’r Gymuned yma.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2105 yn rhoi pwyslais ar y Cynghorau Tref a Chymuned mwyaf yng Nghymru i adrodd yn ôl ynglŷn â sut maen nhw’n gweithio tuag at y Targedau Lles Cenedlaethol. Rydyn ni’n cwrdd yn rheolaidd gyda Chynghorau Tref a Chymuned eraill sydd hefyd â’r ddyletswydd i adrodd yn ôl er mwyn hysbysu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ynglŷn â sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r themâu perthnasol sy’n perthyn i bob Cyngor.

Mae Cynllun Lle Cyfan Ardal  Wledig Llanelli 2105: 2030 yn dangos sut rydyn ni’n bwriadu gyrru’r cynllun ymlaen. Un prosiect, sy’n ganlyniad uniongyrchol y Cynllun Lle Cyfan, yw rhaglen Credydau Amser Llanelli Wledig sy’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Spice. Y bwriad yw cael mwy o bobol yn weithredol; a gwirfoddoli yn eu cymuned i helpu grwpiau presennol, neu hyd yn oed dechrau rhai newydd er lles eu cymuned.

Yn ogystal â rhai arolygon ar y we, bydd cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus yn seiliedig ar effaith y Cynllun Lle Cyfan hyd yn hyn yn y lleoliadau canlynol ym mis Ebrill a Mai:

Mawrth 24 Ebrill – Neuadd Eglwys Dafen @ 6pm
Mercher 25 Ebrill – Festri Capel Soar, Bynea @ 6pm
Iau 26 Ebrill – Neuadd Gymunedol Pum Heol @ 6pm
Mercher 2 Mai – Vestri Bethlehem, Pwll @ 6pm