50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Amcanion lleol

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gar

Yng ngolau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gar wedi datblygu cynllun Lles i’r ardal.

Cymeradwywyd Cynllun Llesiant Sir Gâr ar 2 Mai 2018.  Bydd y Cynllun hwn yn amlinellu sut bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gar yn gweithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â rhai o’r materion allweddol sy’n effeithio ar lesiant trigolion a chymunedau’r Sir.  Am fwy o wybodaeth, ewch i www.ysirgaragarem.cymru

Mae gan Gyngor Gwledig Llanelli ddyletswydd i weithio tuag at Nodau Lles Cenedlaethol (a amlygir yn y Ddeddf WFG), a bydd hefyd yn gweithio tuag at y cynllun Lles a nodwyd eisoes ar gyfer yr ardal hon.  Mae canllawiau ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yn cael eu nodi yn y Cydamcanu Rhannu Dyfodol (SPSF4) ddogfen gyfarwyddyd sydd ar gael yma.

Print Friendly, PDF & Email