Cynllun Lle Cyfan 2015 : 2030

Adolygiad 2018

Rydyn ni nawr i mewn i drydedd flwyddyn cyflwyno’r Cynllun Lle Cyfan ac rydym yn defnyddio’r foment hwn i ofyn sut rydym yn ei wneud a beth yw’r materion a’r syniadau cyfredol ar gyfer ble rydych chi’n byw. Gallwch gymryd rhan trwy fynychu ymgynghoriad cyhoeddus, gan gwblhau arolwg byr neu gysylltu â’n Swyddog Datblygu Cymunedol yn uniongyrchol. Gallwch chi gwblhau’r arolwg trwy glicio ar y ddolen hon. Trwy gwblhau’r arolwg, cewch gyfle i fynd i mewn i dynnu gwobr am un x £ 50 a dau x £ 25 yn dalebau Amazon. Bydd y tynnu’n digwydd ar 19 Medi, 2018.

Cliciwch yma i weld y Cynllun Lle Cyfan Ardal Llanelli Wledig.

Cynhelir yr ymgynghoriadau cyhoeddus ar: 24 Ebrill, 2018 – Neuadd Eglwys Dafen; 25 Ebrill, 2018 – Capel Soar Bynea; 26 Ebrill, 2018 – Neuadd Pum Heol; 2 Mai, 2018 – Festri Bethlehem, Pwll.

Cefndir. Mae’r Cynllun Lle Cyfan yn ganlyniad cyfres o ymgynghoriadau a wnaed o fewn y gymuned ar ddechrau 2015. Fe gymeron ni rhan mewn naw gweithdy cymunedol ar draws yr ardal wledig, cynnal arolwg ar lein a hefyd holi nifer o gyflogwyr amlwg lleol yn yr ardal. Yn y gweithdai cymunedol, gofynnwyd i bobol leol i nodi achosion lleol allweddol a syniadau i fynd i’r afael â nhw ac yna blaenoriaethu’r rhain fel grŵp. Mae’r Cynllun Lle Cyfan wedi cipio’r wybodaeth yma ar gyfer pob ward ac wedi gosod nifer o ymyriadau all helpu i fynd i’r afael â’r achosion a godwyd yn weithredoedd positif sy’n unol â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Beth yw “Lle Cyfan”? Mae Lle Cyfan yn ffordd o helpu pawb i gydweithio i wella bywydau ein poblogaeth leol, trwy ei ddatblygiad cynaliadwy.  Mae’n bwriadu cynrychioli anghenion ei chymunedau a chymryd cyfrifoldeb wrth drefnu ymateb cydlynol i ddiwallu’r anghenion hyn.