50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Arwyr Cymunedol Covid

 

Lansiodd Cadeirydd y llynedd, y Cynghorydd Sharen L Davies, Wobr Arwr Cymunedol Covid 2020/2021 i gydnabod y rhai yn ein cymuned a oedd wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyl yn ystod y pandemig.

Dywedodd y Cynghorydd Davies, “Daeth dagrau i’m llygaid wrth glywed y storiau am y gwaith gwirfoddol gwych a wnaed yn ardal Cyngor Gwledig Llanelli a thu hwnt ac roeddwn yn teimlo fy mod eisiau cydnabod y gwirfoddolwyr hynny a oedd wedi mynd yr ail filltir.”

Aeth y Cynghorydd Davies ymlaen i ddweud “Roedd yn benderfyniad anodd iawn dewis o blith y fath amrywiaeth o gynigion, ond hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb am gymryd yr amser ac am eu henwebiadau”.

Enillwyr Categori Un oedd:

Ann a Bill Martin o Bum Heol a dderbyniodd daleb £50 Marks and Spencer a thystysgrif ac a enwebwyd oherwydd ‘Mae Ann a Bill bob amser yn gweithio’n ddiflino er budd eu cymuned ym Mhum Heol ac yn ystod y cyfnod clo wedi sicrhau bod yr ardal wedi’i chadw heb sbwriel ac yn lle dymunol i fyw ynddo, a mynd trwyddo, yn ystod yr amseroedd tywyll hyn, trwy gerdded y pentref yn gyson gyda bagiau du yn casglu unrhyw sbwriel sydd wedi’i ollwng ar y palmant neu ar y ffordd ac yn y gwrychoedd. Mae’r ymdrechion wedi cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan nifer o’r trigolion lleol ym Mhum Heol ac ymhellach i ffwrdd.’

Dywedodd Ann a Bill: ‘Rydym wrth ein bodd nid yn unig i gael ein henwebu, a doedden ni ddim yn gwybod dim am hynny, ond i ennill y categori. Rydyn ni wrth ein boddau.’

Cyd enillwyr Categori Dau oedd :

Tom Jones o Lanelli – ‘Mae Tom wedi rhoi ei holl amser rhydd i helpu gyda Banc Bwyd Llwynhendy / Pemberton trwy gydol y pandemig. Mae wedi bod yn brysur yn danfon bwyd i deuluoedd ac yn casglu’r bwyd gan wahanol sefydliadau yn yr ardal i gyflenwi stoc y Banc Bwyd. Mae hefyd wedi gweithio’n ddiflino i gadw’r safonau hylendid uchel yn y Banc Bwyd. Mae Tom hefyd yn helpu yn y Gofod Tyfu Dwyfor pan mae’n gallu.’

Dywedodd Tom: ‘Rwy wrth fy modd fy mod wedi ennill taleb Amazon gwerth £20 a thystysgrif am wneud rhywbeth rydw i’n mwynhau yn ei wneud a byddaf yn parhau i’w wneud. Diolch yn fawr iawn.’

Enwebwyd Rhys James, sy’n ddisgybl yn Ysgol Bryn, Llanelli oherwydd- ‘Mae wedi rhoi’r gorau i’w amser gyda ffrindiau i helpu ym Manc Bwyd Llwynhendy / Pemberton a gyda phrosiectau eraill yn Fforwm Llwynhendy / Pemberton. Mae’n anhunanol ac yn barod i fynd yr ail filltir i helpu unrhyw un. Gwisgodd i fyny fel Bwni’r Pasg i blant wrth ddosbarthu Wyau Pasg. Mae Rhys hefyd wedi bod yn rhoi help llaw yn rhandiroedd Gofod Tyfu Dwyfor. Mae Rhys wedi sicrhau nad yw ei astudiaethau yn dioddef o ganlyniad i’w holl wirfoddoli. Mae’r profiad hwn wedi cynyddu hyder Rhys ’.

Dywedodd Rhys ‘Rwy wrth fy modd gyda thaleb Amazon gwerth £20 a thystysgrif a byddaf yn parhau i wirfoddoli.’

Enwebwyd y canlynol hefyd, ac mae pob un yn derbyn tystysgrif a deg credyd amser:

Y Cynghorydd Jason Hart oherwydd ‘Mae wedi bod yn gweithio’n galed dros ei gymuned trwy gydol y cyfnod clo heb unrhyw ofal am ei ddiogelwch ei hun. Mae’r Cynghorydd Hart wedi danfon bwyd a phrydau poeth i’r rhai sy’n fregus yn y gymuned. Mae’n mynd y tu hwnt i hynny dros ei gymuned yn ddyddiol.’

Dywedodd Jason, ‘Rydw i wedi cael sioc ac ar ben fy nigon a doeddwn i ddim yn gwybod fy mod i wedi cael fy enwebu.’

Claire Louise Belton ‘Mae Claire wedi bod yno’n gyson i’n cefnogi yn ystod y cyfnod clo, ac mae ei chefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy.’

Meddai Claire “Wel waw !!! Rydw i am unwaith yn fud. Fe wirfoddolodd fy mhartner a minnau yn y banc bwyd lleol yn ystod y don gyntaf ar ôl i’m partner fynd yn sâl iawn a gorfod dibynnu ar y banc bwyd dywededig ac roedden ni eisiau rhoi rhywbeth yn ôl. Tyfodd, fe wnaethon ni ffrindiau yn ein cymuned a helpu ac yn dal i wneud. Dysgodd Covid lawer o bethau inni ond y canlyniad gorau yw calon y gymuned yma. Dwi ar ben fy nigon ac mae hyn yn hyfryd! Diolch yn fawr iawn.”

Paul FrancisAnyone Waiting ‘Mae Paul wedi gweithio mor galed yn helpu pobl a’r gymuned a’r GIG. Bu’n rhaid iddo adael ei adeilad ar fyr rybudd er mwyn iddo gael ei drawsnewid yn ysbyty maes a daeth o hyd i adeilad newydd a chadw i gyflogi ei staff yn ogystal â gwirfoddoli i ddarparu ar gyfer yr ysbyty maes. Mae Paul yn graig ac mae bob amser yn rhoi gwên ar wyneb rhywun. Mae hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gadw Pride Llanelli yn fyw ac yn iach.’

Meddai Paul, ‘Rwy’n falch iawn o gael fy enwebu ac rwy jyst wedi dal ati i wneud fy rhan dros ein cymuned ac mae cael cydnabyddiaeth hefyd yn fonws pendant.’

Marie Turke – Incredible Edible Sir Gaerfyrddin ‘Mae Marie wedi cyflwyno cynllun banc bwyd, cynllun plannu a bwyta, plannu perllan ar gyfer y dyfodol. Mae hi’n cefnogi cymaint o bobl a sefydliadau gyda gwên ac yn trin pawb gyda chydraddoldeb ac urddas.’

Dywedodd Marie ‘Diolch yn fawr. Doeddwn i wir ddim yn ei ddisgwyl.’

Louise Jones – ‘Mae Louise wedi rhoi’r gorau i’w hamser rhydd i helpu eraill trwy ei gwaith gwirfoddoli ym Manc Bwyd Llwynhendy / Pemberton.

Dywedodd Louise ‘Rwyf wedi bod yn hynod o brysur yn ddiweddar ac rwy wrth fy modd gyda’r enwebiad.’

Print Friendly, PDF & Email