Adroddiad Blynyddol Cyngor

Rhagair

Dyma Adroddiad Blynyddol Cyngor Gwledig Llanelli am 2020/21 sy’n manylu ynglŷn â’r cynnydd a wnaed i gwrdd â’r pedwar amcan lles lleol a gynhwysir yng nghynllun lles lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a gyhoeddwyd ym Mai 2018.

Ymateb y Cyngor i ddeddefiad Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (WFG) (Cymru) 2015 oedd i gomisiynu datblygu ei gynllun lles ei hun, Cynllun Lle Cyfan Llanelli Wledig 2015:2030 a hefyd cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol.

O dan adran 40(1) o Ddeddf WFG (Cymru) 2015, mae gan y Cyngor ddyletswydd i gyfrannu at gyrraedd y pedwar amcan lles lleol trwy benderfynu drosto’i hun sut y bydd yn cymryd ‘pob cam rhesymol’ tuag at gwrdd â’r amcanion ar sail ei farn, gwybodaeth ac ystyriaeth ei hun o amgylchiadau a nodweddion ei ardal. Mae gan y Cyngor ddyletswydd hefyd i gyhoeddi adroddiad blynyddol yn manylu ynglŷn â’r cynnydd a wnaed parthed cwrdd â’r amcanion ac wrth baratoi at hyn mae wedi cysylltu â BGC Sir Gaerfyrddin dros y 12 mis diwethaf. Yn unol ag arweiniad statudol a gyhoeddwyd, mae ffocws yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar weithgareddau a gwasanaethau presennol y Cyngor. Felly o ystyried hyn, rydw i’n cymeradwyo’r adroddiad hwn i chi gan wybod y bydd gwaith y Cyngor yn parhau i esblygu er mwyn cwblhau ei rôl a’i gyfrifoldebau i helpu i wella lles ei ardal.

Cyng. Tegwen Devichand

Cadeirydd

 

Derbyniwyd adroddiad blynyddol y cyngor ar gyfer 2020-21 gan aelodau yn ei gyfarfod Cyngor ym mis Mai.

I weld y adroddiad 2020/21, cliciwch yma.

Adroddiadau Blynyddol Blaenorol

Adroddiad Blynyddol 2019/20

I weld y adroddiad 2019/20, cliciwch yma.

Adroddiad Blynyddol 2018/19

Cliciwch yma i lawrlwytho’r adroddiad am 2018/19

Print Friendly, PDF & Email