Cyflawniadau

Yn y blynyddoedd diweddaraf rydyn ni wedi gosod ardaloedd chwarae newydd yn Swiss Valley a Pwll gyda rhai newydd wedi’u cynllunio ar gyfer Felinfoel a Phontiets yn 2017. Hefyd yn y blynyddoedd diweddaraf rydyn ni wedi bod yn brysur yn gweithio’n agos gyda’r gymuned er mwyn cadw mannau hamdden pwysig a osodwyd ar gyfer Trosglwyddo Asedau Cymunedol gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Yn dilyn mae rhestr o’r asedau rydyn ni wedi trefnu eu trosglwyddo:

Clos Y Gelli, Pemberton.  Trosglwyddir yr ardal chwarae i blant o Gyngor Sir Caerfyrddin yn y dyfodol agos ar les o 99 mlynedd. Mae gan y Cyngor gytundeb trwydded yn ei le i ganiatáu iddo gynnal yr ardal chwarae tra’n aros i’r les gael ei chwblhau.

Cilsaig, Dafen. Trosglwyddir yr ardal chwarae o Gyngor Sir Caerfyrddin ar les 99 mlynedd pan fydd cwestiwn teitl y tir wedi’i ddatrys. Mae gan Gyngor Gwledig Llanelli gyllideb o £20,000 i uwchraddio’r ardal chwarae.

Parc Dafen. Mae Cyngor Gwledig Llanelli bellach yn gyfrifol am gynnal a chadw Parc Dafen sy’n gartref i Griced Dafen a meysydd chwarae pêl droed Lles Dafen, a’r ystafelloedd newid.  Mae hefyd yn gartref i Neuadd Les Dafen, lawnt fowlio, dwy ardal chwarae i blant a chae ymarfer astroturf ar gyfer chwaraeon amrywiol. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r timoedd bowls, criced a phêl droed er mwyn cynnig iddyn nhw gyfleusterau sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

Ardal Chwarae Felinfoel. Darperir cynllun cyfalaf gwerth £120,000 yn 2017 i ddarparu ardal chwarae newydd a gwaith is adeiladwaith. Fe’i cynllunnir ar gyfer y tir sy’n gorwedd rhwng y tir hamdden ac Ysgol y Felin, oddi ar Ynyswen, Felinfoel. Cynhaliwyd ymgynghoriadau gyda’r gymuned  a dewiswyd cynllun. Disgwylir i’r gwaith gychwyn unwaith y bydd y gwaith papur yn ei le gyda’r awdurdodau cynllunio.  .

Mae Ardal Gemau Aml Ddefnydd Llwynhendy (yn Heol Gwili) nawr o dan oruchwyliaeth Cyngor Gwledig Llanelli. Trosglwyddwyd y MUGA (ardal gemau aml ddefnydd) yn Heol Caeau Gwili, Llwynhendy i Gyngor Gwledig Llanelli yn 2016 ar les 99 mlynedd.

Ardal Chwarae Pontiets (yn Heol Llanelli). Gosodir offer ardal chwarae newydd i gymryd lle’r ardal chwarae bresennol oddi ar Heol Llanelli ym Mhontiets. Cynhaliwyd dau ymgynghoriad gyda ‘r gymuned ac fe benodwyd y contractwr. Gosodir yr ardal chwarae erbyn Gorffennaf 2017 ar gost o £70,000.  Trosglwyddwyd y parc o Gyngor Sir Caerfyrddin o dan gytundeb trwydded. Trosglwyddir y trefniant hwn yn y pendraw i les 99 mlynedd.

Tir Hamdden Pwll.  O 1af Ebrill 2017 bydd y caeau hamdden nesaf at Bafiliwn Pwll yn cael eu cynnal gan Gyngor Gwledig Llanelli., Mae ardal y pafiliwn eisoes wedi elwa o drosglwyddo’r ased i Gyngor Gwledig Llanelli gyda maes parcio newydd, gwell mynediad o’r briffordd ac ardal chwarae newydd sbon i’r plant. Defnyddir y caeau chwarae yn rheolaidd gan Glwb Pêl droed Pwll ac mae Cyngor Gwledig Llanelli yn gweithio’n agos gyda nhw er mwyn darparu cyfleusterau sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda.

Caeau chwarae Trallwm .  Mae AFC Trallwm yn chwarae ar y cae a gynhelir gan y Cyngor, yn dilyn y caeau chwarae’n cael eu trosglwyddo o Gyngor Sir Caerfyrddin o dan gytundeb trwydded. Bydd y trefniant hwn yn y pendraw yn cael ei drosglwyddo i les 99 mlynedd. Mae’r clwb pêl droed yn defnyddio’r ystafelloedd newid a ddarperir o fewn Neuadd Gymuned Trallwm..

Fe allwch chi weld pob un o’r cyfleusterau newydd hyn ynghyd a’n hasedau presennol ar dudalen Cyfleusterau’r Gymuned.

Print Friendly, PDF & Email