Hwb Llwynhendy

Sgroliwch i lawr i weld cynnydd y prosiect yn ogystal â chynlluniau pensaer ar gyfer yr adeilad hwb a’r ardal awyr agored. Darperir gwybodaeth am sut i gymryd rhan hefyd.

Diweddariad Mai 2022:

  • Rydym wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer y prosiect.
  • Mae cais am arian ar gyfer y gwaith cyfalaf ar gyfer y prosiect wedi’i gyflwyno

Diweddariad Mawrth 2022:

Rydym wedi sefydlu elusen newydd!

Mae gwaith diweddar wedi’i wneud i sefydlu Sefydliad Corfforedig Elusennol sy’n cynnwys trigolion lleol a defnyddwyr llyfrgelloedd. Bydd yr elusen, a elwir yn Pro-Vision Llwynhendy, yn gweithredu ar ran y bobl leol, yn helpu gyda chodi arian ac yn y pen draw yn rhedeg busnes dydd i ddydd yr adeilad.

Cyflwynwyd Cais am ganiatâd cynllunio

Mae datblygiadau diweddar eraill yn cynnwys cyflwyno cais cynllunio llawn i’r awdurdodau cynllunio ar ddiwedd mis Ionawr ac mae’r prosiect yn cyrraedd y cyfnod allweddol olaf cyn gwneud cais am gymorth grant.

Diweddariad Tachwedd 2021:

Fydd cyfarfod ar 8 Tachwedd, 6pm yn Neuadd Gymunedol Trallwm. Cyfarfod i drafod sefydlu grŵp cymunedol ar ffurf Sefydliad Corfforedig Elusennol i reoli’r hwb/canolfan cymunedol. Rydym yn recriwtio Ymddiriedolwyr i eistedd ar y pwyllgor rheoli. Os gallwch chi wirfoddoli’ch amser, dewch i’r cyfarfod neu os na allwch ei wneud, ffoniwch Darren ar 07876066606.

Hydref 2021: Ymgynghoriadau a recriwtio Ymddiriedolwyr CIO

Ym mis Medi cafodd preswylwyr gyfle i gwrdd â chydlynwyr y prosiect. Roedd hyn er mwyn cael barn preswylwyr ar y cynigion ar gyfer y prosiect hwb cymunedol yn Llyfrgell Llwynhendy a’r caeau chwarae cyfagos. Cytunwyd ar ddau ddyddiad sesiwn galw heibio ar gyfer Llyfrgell Llwynhendy ar 15 a 18 Medi ac yna cyfarfod agored ar 21 Hydref yn Neuadd Trallwm. Cyhoeddir adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn yma pan fydd yn barod.

Lluniadau pensaer

Dyma’r dyluniadau cychwynnol. Rydym yn ceisio barn preswylwyr, grwpiau cymunedol, defnyddwyr llyfrgelloedd ynghylch y cynigion wrth i ni nawr fynd i mewn i’r broses caniatâd cynllunio. Cwblhewch yr arolwg yma. Am wybodaeth bellach, ffoniwch Darren ar 07876 066 606.

  

Recriwtio ymddiriedolwyr

Bydd angen pwyllgor rheoli ar yr adeilad a fydd yn gyfrifol am redeg yr adeilad o ddydd i ddydd, gyda chefnogaeth Cyngor Gwledig Llanelli. Bydd gofyn i’r pwyllgor hefyd wneud cais am gyllid mewn partneriaeth ag arweinydd y prosiect, Cyngor Gwledig Llanelli. Mae Disgrifiad Rôl gwirfoddolwr pwyllgor ar gael yma. I gofrestru’ch diddordeb, gadewch eich manylion yma a bydd rhywun mewn cysylltiad â gwybodaeth bellach yn fuan.

Diweddariad Mehefin 2021: Cyfryngau cymdeithasol a gwirfoddoli…

Clip fideo byr o ble rydyn ni gyda’r prosiect a beth sydd nesaf https://clipchamp.com/watch/4ZkBKbzcKxN

Paratowyd disgrifiad rôl ar gyfer y rhai sydd am wirfoddoli ar bwyllgor y prosiect hwb. Mae’r grŵp llywio yn cydnabod bod yn rhaid i’r gymuned redeg adeilad ar gyfer y gymuned.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Mae gennym dudalen Facebook newydd https://www.facebook.com/LlwynhendyHub/ 

Rydyn ni hefyd ar Instagram https://www.instagram.com/llwynhendyhub/

Os ydych chi am wybod mwy cysylltwch â Darren Rees, Cyngor Gwledig Llanelli ar 01554774103 / 07876 066606 neu ebostiwch [email protected] .

Diweddariad Awst 2020: Crynodeb o’r Astudiaeth Ddichonoldeb…

 

Cefndir

Ym mis Ionawr 2020, cychwynnodd Cyngor Gwledig Llanelli, mewn partneriaeth gyda Ein Llwynhedy Ni (a gyllidir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol) ar astudiaeth ddichonoleb ar gyfer Caeau Heol Gwili. Mae’r astudiaeth wed edrych ar y llecyn gwyrdd ac ar ganolfan gymunedol bosibl a fydd yn gweithio gyda’r llyfrgell presennol, gan adeiladu lle ychwanegol i gynnal amrywiol weithgareddau a gwasanaethau. Bydd hyn yn helpu gwella llesiant i bob grŵp oedran.

Mae’r daflen grynhoi hon yn ganlyniad proses 6 mis sy wedi darparu nifer o gyfleoedd i’r gymuned leol a rhanddeiliaid i gymryd rhan yn ffurfio’r cynigion terfynol. O deithiau arfer gorau i Rydaman a Brynaman, o weithdy rhanddeiliaid lleol i nifer o ymgynghoriadau lleol, mae’r broses wedi bod yn hygyrch a chynhwysol. Hyd yn oed gyda dyfodiad y pandemig coronafeirws ym mis Mawrth 2020, mae’r broses astudiaeth wedi addasu ac wedi ymgyrraedd at gymaint o bobol ag oedd yn bosibl trwy ddulliau traddodiadol ac arlein.

Y Ganolfan

Mae angen y gymuned am le i ddwyn at ei gilydd fywyd cymunedol, lle i gwrdd â ffrindiau a gwella sgiliau byw yn ogystal â dathlu achlysuron wedi bod yn flaenoriaeth allweddol ers sawl blwyddyn, gyda’r Cae yn lle am ddigwyddiadau, dod at ei gilydd yn anffurfiol ac yn lle i blant ifanc chwarae ynddo.

Mae’r astudiaeth wedi ymateb trwy adeiladu ar etifeddiaeth adeilad presennol y llyfrgell sy ddim yn wastraff ond yn gwerthfawrogi ei bresenoldeb a’i effaith ar drigolion lleol ac adeiladu ar hyn gydag ôl traed adfywiol ac estynedig

 

Y bwriad yw rhoi cladin dros yr adeilad presennol gan roi iddo deimlad ffres a chyfoes. Caiff y ffenestri sy’n astellog ar hyn o bryd eu hadnewyddu, gan ychwanegu gwydriad i roi golwg groesawgar a bywiog gyda gofod llyfrgell ac ystafelloedd cyfarfod newydd.

I’r gogledd o’r adeilad presennol bydd llety estynedig. Bydd yr estyniad yn darparu gofodau hyblyg fydd yn ategu’r adeilad presennol. Bydd y gofodau hyn yn ystafelloedd mawr aml- ddefnydd.

Yn gorwedd rhwng yr adeilad presennol a’r estyniad arfaethedig bydd mynediad cynhwysol croesawgar newydd. Bydd yn darparu ‘mat croeso’ i’r cyfleuster gan gysylltu’r hen a’r newydd gyda’i gilydd gyda chaffi cymunedol yn galon i’r cyfan.

 

Y Cae

Mae’r cynigion ar gyfer y Cae yn edrych ar greu cyfleuster sy’n helpu i gefnogi anghenion hamdden y gymuned trwy gyfleusterau a defnydd ar gyfer oedrannau cymysg. Mae’r cynllun yn awgrymu y gellir creu gardd gwlyptir tawel i’r gogledd o estyniad yr hwb. Hefyd o dan ystyriaeth mae ardal chwarae organig a naturiol i blant yn agos i’r Ardal Gemau Aml Ddefnydd presennol. Er mwyn mynd i’r afael â natur corslyd y cae, cynigir plannu mwy o goed. Ynghanol yr ardal mwy coediog hon yng nghornel gogleddol y cae presennol, awgrymir creu ardal picnic a barbeciw, fydd yn annog gweithgareddau a chynulliadau cymdeithasol.

Yn ychwanegol at y lleoedd uchod sydd wedi’u seilio ar ofodau a gweithgareddau gweddol diffiniedig, mae angen darparu ardal awyr agored mwy hyblyg. Gellir defnyddio hon ar gyfer cicio pêl, partion a digwyddiadau awyr agored megis garddwesti a charnifals. Ystyrir hyn i gornel de ddwyrain y cae presennol.

 

Y Camau Nesaf

Wrth barhau â’r prosiect hwn, mae rheolaeth a llywodraethu’r Hwb a’r Cae yn ffactor llwyddiant hollbwysig ar gyfer datblygiad, cyflwyno, a rhedeg yr ased cymunedol hwn yn y dyfodol. Mae angen i bartneriaid oruchwylio datblygiad pellach y cynllun, gweithredu a rhedeg yr adeilad a’r caeau o ddydd i ddydd. Mae angen hefyd chwilio am gyllid  a dal gafael ynddo gan fod y ddogfen hon yn ffres ac yn cynrychioli barn Llwynhendy ar hyn o bryd. Mae angen hefyd arolygon safle ffisegol, datblygiad cynllun manwl a sicrhau caniatad am waith yn y dyfodol i arddangos i’r rhai sy’n cyllido fod y weledigaeth a’r cynlluniau ar gyfer Caeau Gwili yn gadarn.

Mae Coronafeirws wedi dangos i ni hefyd ddaioni ac ysbryd pobol, gan eu bod yn gymdogol, ac yn helpu allan a gofalu am ei gilydd. Mae hyn wrth galon Llwynhendy gyda hwb cymunedol newydd ac ardal cae gwell sy’n cefnogi’r synnwyr yn y dyfodol o berthyn a lles ehangach ei drigolion.

Gwirfoddoli

Wrth gynnal cyflymdra’r datblygiad a chyflwyno’r cynigion hyn yn y dyfodol, mae’r Cyngor Gwledig ac Ein Llwynhendy Ni angen cefnogaeth a chymorth oddi wrth drigolion a grwpiau lleol. Mae rhai ohonoch chi wedi cynnig helpu gyda chodi arian, gwirfoddoli ar y prosiectau Cae yn ogystal â chynnig eich amser yn yr adeilad hwb cymunedol yn y dyfodol.

Os ydych chi am wybod mwy cysylltwch â Darren Rees yng Nghyngor Gwledig Llanelli ar 01554 neu ebostiwch ar [email protected]

Print Friendly, PDF & Email