50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Cronfa Dŵr Lliedi Isaf, Swiss Valley

Lansio Gwefan Pysgota LRC

O 1 Ebrill 2024 bydd angen trwydded genweirio LRC arnoch i bysgota yng Ngronfa Ddŵr Lliedi Isaf yn Nyffryn y Swistir, yn ogystal â’r trwyddedau gwialen arferol.

Rhaid prynu trwyddedi a thocynnau dydd ymlaen llaw ar https://lrcangling.co.uk/

  • Trwydded flynyddol £70
  • Trwydded flynyddol i Aelodau Cymdeithas Pysgota Dyffryn y Swistir £55
  • Gostyngiad hanner prisi rai o dan 18 oed
  • D13 yn mynd am ddim ond rhaid dal i gofrestru ar gyfer trwydded flynyddol LRC neu docyn dydd (mae angen cofrestru CNC o hyd)
  • Tocyn diwrnod £10 Oedolyn a £5 Iau (D16)

Gweithgareddau awyr agored a  gweithgareddau dŵr

Mae llawer o weithgareddau tir a dŵr ar gael trwy LiveFree Adventures yn y gronfa ddŵr. Gallwch archebu ymlaen llaw neu droi i fyny a thalu i archebu trwydded hunan-lansio neu logi Padlfwrdd Stand Up (SUP), Caiac neu Gwch Rhes.  DIM MYNEDIAD ANAWDURDODEIG I’R DŴR NEU I GYFLEUSTERAU CHWARAEON DŴR HEB TRWYDDED. Ar gyfer gweithredwyr masnachol ac archebion grŵp, cysylltwch â LiveFree Adventures yn uniongyrchol o leiaf 48 awr cyn yr ymweliad.

Mae hyfforddwyr LiveFree Adventures yn gymwys ac yn brofiadol iawn, gan sicrhau eich bod yn cael y gorau o’ch ymweliad ac yn cynnig Cyrsiau Canŵio Prydeinig, Cwrs Mwy Diogel SUP, Cwrs Padlo Diogelach a Gwobrau Padlo.

🏹 Saethyddiaeth (Yn dod – Haf 2024)

🪓 Taflu Bwyell (Ar Ddod – Haf 2024)

🌲 Teithiau Cerdded Coetir

🧭 Cyfeiriannu (I ddod – Haf 2024)

Gwiriwch amseroedd agor, archebwch le a dewch o hyd I fwy o wybodaeth yn https://livefreeadventures.co.uk/swiss-valley%2C-llanelli

Ymwelwch â Chronfa Ddŵr Lliedi Isaf Dyffryn y Swistir lle byddwch chi’n dod o hyd.

🗺 Geogelcio ar Ddŵr (Yn Dod – Haf 2024)
♿️ Lansio Caiac EZ Hygyrch i Gadair Olwyn
🚻 Llogi siwt wlyb
🔐 Loceri
🚹 Ardal i Newid

🧑🏻‍🦽 Lle Newid i’r anabl, teclyn codi a chawod
☢️ Golchi Bioddiogelwch
☕️ Coffi gan @HiatusCoffee

💷 Bargeinion Rhyfeddol ar gael

💬 Lle i gymdeithasu a siarad am bopeth yn ymwneud â Chwaraeon Padlo

Dewch o hyd i LiveFree Adventures ar gyfryngau cymdeithasol:

Instagram

Facebook

Cyflwyniad

Ym mis Tachwedd 2020, cytunodd Cyngor Gwledig Llanelli i gytundeb mabwysiadu cymunedol pum mlynedd gyda Dŵr Cymru Welsh Water ar gyfer yr amgylchedd o gwmpas y gronfa ddŵr isaf yng Nghronfa Dŵr Lliedi Isaf yn Swiss Valley. Y cytundeb hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru ac mae’n galluogi’r Cyngor i dynnu cyllid ar gyfer gwelliannau i’r safle.

Bydd y cytundeb yn caniatáu perchnogaeth fwy lleol o’r tir gyda chynnal a chadw a chasglu sbwriel rheolaidd, pysgota â gwialen a chanŵio rheoledig, ail agor y maes parcio a’r toiledau a gwelliannau i’r llwybrau troed. Cyflogir ceidwad i fonitro’r safle a helpu i hwyluso mynediad i fwynderau’r gronfa ddŵr i’r cyhoedd.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru yn rheolaidd i ddarparu’r cyngor diweddaraf ynglŷn â materion yn ymwneud â’r gronfa ddŵr. Ychwanegir diweddariad ynglŷn â chynnydd yn ogystal â chyfle i gael dweud eich dweud ac fe allwch chi lofnodi ar gyfer rhestr bostio ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol. Mae hefyd adran Cwestiynau Cyffredin ar y gwaelod i helpu i ateb y cwestiynau a dderbynnir gan amlaf gan y cyhoedd am y gronfa ddŵr.

Hysbysfwrdd

10fed Tachwedd 2021 – Mae ein ffrindiau yn Darganfod Sir Gar wedi llunio fideo byr i hyrwyddo apêl gerdded y gronfa ddŵr. Cliciwch yma i gweld y fideo

17th Tachwedd 2020 – Datganiad i’r Wasg gan Dŵr Cymru Welsh Water – Cyhoeddi Cyllid ar gyfer Chwaraeon Dŵr i Gronfa Ddŵr Lliedi Isaf, Swiss Valley

2il Tachwedd 2020 – Datganiad i’r Wasg ar y cyd gan Dŵr Cymru Welsh Water a Chyngor Gwledig – Mabwysiadu Cronfa Ddŵr Lliedi Isaf, Swiss Valley gan Gyngor Gwledig Llanelli.

Gwybodaeth Ddiweddaraf

12fed Awst: Mynediad i chwaraeon padlo o’r pontŵn newydd.

Mae’r pontŵn a osodwyd yn ddiweddar yn fynediad cyfyngedig am y tro a dim ond pan fydd wedi’i awdurdodi gan Gyngor Gwledig Llanelli (LRC) y gellir ei ddefnyddio. Y rheswm am hyn yw ein bod ar hyn o bryd yn cwblhau ein cynllun rheoli diogelwch dŵr ac yn gweithio’n agos gyda Dŵr Cymru a’n hyswirwyr i sefydlu’r protocolau diogelwch angenrheidiol o ran mynediad i’r dŵr i aelodau’r cyhoedd. Rydym yn caniatáu mynediad grŵp i ddarparwyr gweithgaredd proffesiynol a chlybiau sefydledig. Mae hyn yn bosibl lle maent wedi darparu asesiadau risg, prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a bod ganddynt gymhwysedd yn eu gweithgareddau penodol fel y’u hardystiwyd trwy gymwysterau a hyfforddiant corff cenedlaethol. Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu ymweliad, cysylltwch â 01554 774103 neu [email protected] Gallwch hefyd gael mynediad trwy archebu gydag un o’r darparwyr gweithgareddau awyr agored proffesiynol lleol sy’n archebu sesiynau ar y gronfa ddŵr yn rheolaidd. Mae’r grwpiau a’r darparwyr yn trefnu eu presenoldeb yn uniongyrchol gyda’r LRC ac yn darparu manylion ynghylch yswiriant, asesiadau risg, prawf cymhwysedd, cymwysterau hyfforddi ac ati.

12fed Awst 2021: Clwb chwaraeon padlo newydd.

Rydym hefyd yn edrych i mewn i’r posibilrwydd o gynorthwyo mynediad i’r cyhoedd trwy ffurfio clwb chwaraeon padlo yn y gronfa a fydd yn gysylltiedig ag un neu’r ddau o’r cyrff cenedlaethol; h.y. Canŵ Cymru / Academi Sgiliau Dŵr. Byddai’r clwb yn gallu darparu yswiriant ar gyfer aelodau trwy’r cysylltiad â’r cyrff cenedlaethol a bydd yn hyrwyddo datblygiad sgiliau personol ac ymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn ymuno â chlwb, gadewch eich manylion trwy glicio ar y ddolen ganlynol a byddwch yn cael gwybod am ddatblygiadau sydd ar ddod. https://forms.gle/aTkXewQXVJ5ZHYZ29

12fed Awst 2021: Cylchwylio rheolaidd.

Bydd gweithwyr y cyngor yn cylchwylio heb rybudd yn rheolaidd yn y gronfa ddŵr, bydd hyn yn cynnwys penwythnosau, i ddelio â materion fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, mynediad heb awdurdod i’r dŵr, gwersylla gwaharddedig a thaflu sbwriel. Bydd gwiriadau hefyd i wneud yn siwr bod gan bob pysgotwr drwydded gwialen bysgota NRW briodol.

12fed Awst 2021: Cymdeithas Genweirio Swiss Valley.

Mae clwb genweirio newydd o dan arweiniad gwirfoddolwyr wedi’i ffurfio ar gyfer y gronfa ddŵr. Bydd Cymdeithas Genweirio Swiss Valley yn cynghori LRC ar bob mater pysgota wrth symud ymlaen. Bydd y clwb yn darparu cyngor arbenigol ar ail stocio, rhaglenni bwydo, pegiau pysgota/nofio, rheolau, diogelwch ac ati. Mae LRC yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda’r clwb i wella’r gronfa ddŵr ac i gael profiad pysgota mwy pleserus i bawb. Mae trwyddedau pysgota ar gyfer y gronfa ddŵr wrthi’n cael eu datblygu ar hyn o bryd a darperir gwybodaeth bellach maes o law.

17eg Mai 2021: Gosodiad pontŵn wedi’i gwblhau. SYLWCH: RHAID I’R CYHOEDD NAD YW PADLO AR Y DWR AM YR AMSER. BYDD CANIATÁU MYNEDIAD YN FUAN. RHAID I BOB MESUR DIOGELWCH DWR FOD YN LLE YN GYNTAF.

15fed Mai 2021: Profi y ramp a phontŵn newydd. Digwyddiad prawf mynediad caiac a bwrdd padlo o’r ramp a’r pontŵn hygyrch newydd.

15fed Mawrth 2021: Gwelliannau i’r llwybr troed. Rydym yn ddiolchgar i gyllid hawliau tramwy Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer dros 1km o welliannau i lwybrau troed a gatiau a fydd yn caniatáu i bobl â chadeiriau olwyn a sgwteri symudedd gael mynediad i’r llwybr. Fe wnaed gwelliannau i’r llwybr troed ar yr ochr orllewinol yn y gronfa ddŵr.

 

15fed Mawrth 2021: Diweddariad Bloc Toiledau. Mae cam cyntaf adnewyddu’r adeilad bloc toiledau yn dod yn ei flaen yn dda. Mae’r lluniau sydd ynghlwm yn dangos palmant a drysau newydd ar gyfer cyfleusterau hygyrch DDA.

22ain Rhagfyr 2020: Gwell mynediad. Rydyn ni wedi gwella’r bont droed a’r llwybr troed sy’n cychwyn wrth y fynedfa o’r maes parcio rhwng y ddwy gronfa ddŵr.

Cyn:

Ar ôl:

16eg Tachwedd 2020: Dod o hyd i heol! Fe gliriodd ein tȋm cynnal a chadw’r tir y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y gronfa ddŵr (ger y tŵr) a dod o hyd i heol ac ardal troi rownd/parcio oddi tano.

Gweithiau arfaethedig i ddod

Adnewyddu bloc toiledau – gwaith yn dechrau 11 Ionawr 2021:

Ramp a phontŵn ar gyfer chwaraeon padlo:

Cynllun o’r awyr yn rhoi manylion y ddau bwynt mynediad am chwaraeon padlo:

Pysgota yn y cronfeydd ddŵr

Y bwriad yw darparu cynnig genweirio trwydded lawn yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf yn Swiss Valley. Mae amser o hyd i gael dweud eich dweud ac mae mwy o wybodaeth ar sut i wneud hyn ar gael trwy ein harolwg ar-lein y gallwch gael mynediad iddo trwy glicio yma.

Mae genweirio trwyddedig rheoledig yn dod yn agosach. Cynhaliwyd sawl cyfarfod a thrafodaeth gyda’r gymuned genweirio sydd wedi llunio’r rheolau ar gyfer pysgota yn y gronfa ddŵr ac mae’r rhain bron â chael eu cwblhau. Bydd gwefan newydd yn rheoli archebion, mae trwyddedau dydd neu flynyddol hefyd bron â chael eu cwblhau. Bydd ailstocio pysgod yn y gronfa ddŵr yn digwydd pan fydd yn cael ei ganiatáu yn yr hydref / gaeaf. Ymgynghorwyd â physgotwyr lleol ac maent wedi helpu a dylanwadu ar ein mesurau ailstocio arfaethedig.

Rheolir y Gronfa Ddŵr uchaf gan Glwb Genweirio Llanelli lle maen nhw’n rheoli y mynediad i bysgota â gwialen. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion ar eu gwefan yn http://llanelliangling.org.uk/

Canŵio yn y gronfa ddŵr

Cyn i ni agor i’r cyhoedd, mae angen i’r cyngor roi camau yn eu lle sy’n deillio o’i gynllun rheoli diogelwch dŵr sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Dweud eich dweud

Rhowch eich barn i ni am Gronfa Ddŵr Lliedi Isaf yn Swiss Valley, os gwelwch yn dda, trwy glicio ar y cyswllt canlynol https://forms.gle/H2Ky6ZQa17RzxRvh8

Rhestr Bostio

Cliciwch yma i ymuno â’r rhestr bostio ar gyfer y diweddaraf yn rheolaidd a gwybodaeth am weithgareddau wedi’u cynllunio yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf, Swiss Valley.

Cwestiynau Cyffredin

C. Alla i bysgota yn y gronfa ddŵr?

A. Ar hyn o bryd caniateir pysgota banc yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf heb ganiatâd, sut bynnag mae angen trwydded gwialen NRW o hyd ac mae is-ddeddfau Genweirio NRW yn gymwys . Mae symud pysgod o Gronfa Ddŵr Isaf Lliedi yn anghyfreithlon ac fe’i ystyrir yn lladrad. Fe fyddwn yn cyflwyno system reoledig lle bydd rhaid i enweirwyr yn y gronfa ddŵr brynu trwydded a dangos bod ganddynt y drwydded gwialen bysgota ofynnol.

C. Ble alla i barcio fy nghar?

A. Mae dau faes parcio. mae’r maes parcio oddi ar Ffordd Llannon, yr A476, ar agor rhwng 9am ac 8pm bob dydd. Mae yna hefyd faes parcio llai heb gatiau rhwng cronfeydd Lliedi Uchaf ac Isaf.

C. Ydy’r bloc toiledau ar agor?

A. Ar hyn o bryd mae’r bloc toiledau ar gael i gleientiaid trefnwyr digwyddiadau yn unig, ond y bwriad yw gallu agor adeilad y bloc toiledau i’r cyhoedd.

C. Alla i fynd â fy nghanŵ/bwrdd padlo ar y dŵr?

A. Ar hyn o bryd dim ond trwy ddarparwr proffesiynol. Fodd bynnag, rhoddir mynediad cyffredinol cyn gynted ag y bydd yr holl fesurau diogelwch dŵr yn eu lle.

C. Alla i nofio yn y gronfa ddŵr?

A. Ni chaniateir nofio yn y gronfa ddŵr.

C. Alla i fynd i’r gronfa ddŵr uchaf?

A. Na. Mae mynediad i’r gronfa ddŵr uchaf ar gyfer aelodau Clwb Genweirio Llanelli yn unig.

C. A ellir ystyried mynediad ar gyfer marchogion?

A. Ni chaniateir marchogaeth ar hyd y naill lwybr troed

Print Friendly, PDF & Email