Cronfa Dŵr Cwm Lliedi, Swiss Valley

Cyflwyniad

Ym mis Tachwedd 2020, cytunodd Cyngor Gwledig Llanelli i gytundeb mabwysiadu cymunedol pum mlynedd gyda Dŵr Cymru Welsh Water ar gyfer yr amgylchedd o gwmpas y gronfa ddŵr isaf yng Nghronfa Dŵr Cwm Lliedi yn Swiss Valley. Y cytundeb hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru ac mae’n galluogi’r Cyngor i dynnu cyllid ar gyfer gwelliannau i’r safle.

Bydd y cytundeb yn caniatáu perchnogaeth fwy lleol o’r tir gyda chynnal a chadw a chasglu sbwriel rheolaidd, pysgota â gwialen a chanŵio rheoledig, ail agor y maes parcio a’r toiledau a gwelliannau i’r llwybrau troed. Cyflogir ceidwad i fonitro’r safle a helpu i hwyluso mynediad i fwynderau’r gronfa ddŵr i’r cyhoedd.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru yn rheolaidd i ddarparu’r cyngor diweddaraf ynglŷn â materion yn ymwneud â’r gronfa ddŵr. Ychwanegir diweddariad ynglŷn â chynnydd yn ogystal â chyfle i gael dweud eich dweud ac fe allwch chi lofnodi ar gyfer rhestr bostio ar gyfer cyhoeddiadau yn y dyfodol. Mae hefyd adran Cwestiynau Cyffredin ar y gwaelod i helpu i ateb y cwestiynau a dderbynnir gan amlaf gan y cyhoedd am y gronfa ddŵr.

Hysbysfwrdd

2il Tachwedd 2020 – Datganiad i’r Wasg ar y cyd gan Dŵr Cymru Welsh Water a Chyngor Gwledig – Mabwysiadu Cronfa Ddŵr Cwm Lliedi, Swiss Valley gan Gyngor Gwledig Llanelli.

17th Tachwedd 2020 – Datganiad i’r Wasg gan Dŵr Cymru Welsh Water – Cyhoeddi Cyllid ar gyfer Chwaraeon Dŵr i Gronfa Ddŵr Cwm lliedi, Swiss Valley

Gwybodaeth Ddiweddaraf

Dros y misoedd sydd i ddod, nodir y wybodaeth ddiweddaraf a’r cynnydd yma wrth i ni yn raddol wneud y safle yn fwy hygyrch i’r cyhoedd.

17eg Mai 2021: Gosodiad pontŵn wedi’i gwblhau. SYLWCH: RHAID I’R CYHOEDD NAD YW PADLO AR Y DWR AM YR AMSER. BYDD CANIATÁU MYNEDIAD YN FUAN. RHAID I BOB MESUR DIOGELWCH DWR FOD YN LLE YN GYNTAF.

15fed Mai 2021: Profi y ramp a phontŵn newydd. Digwyddiad prawf mynediad caiac a bwrdd padlo o’r ramp a’r pontŵn hygyrch newydd.

15fed Mawrth 2021: Gwelliannau i’r llwybr troed. Rydym yn ddiolchgar i gyllid hawliau tramwy Cyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer dros 1km o welliannau i lwybrau troed a gatiau a fydd yn caniatáu i bobl â chadeiriau olwyn a sgwteri symudedd gael mynediad i’r llwybr. Fe wnaed gwelliannau i’r llwybr troed ar yr ochr orllewinol yn y gronfa ddŵr.

 

15fed Mawrth 2021: Diweddariad Bloc Toiledau. Mae cam cyntaf adnewyddu’r adeilad bloc toiledau yn dod yn ei flaen yn dda. Mae’r lluniau sydd ynghlwm yn dangos palmant a drysau newydd ar gyfer cyfleusterau hygyrch DDA.

22ain Rhagfyr 2020: Gwell mynediad. Rydyn ni wedi gwella’r bont droed a’r llwybr troed sy’n cychwyn wrth y fynedfa o’r maes parcio rhwng y ddwy gronfa ddŵr.

Cyn:

Ar ôl:

16eg Tachwedd 2020: Dod o hyd i heol! Fe gliriodd ein tȋm cynnal a chadw’r tir y llwybr troed ar ochr ddwyreiniol y gronfa ddŵr (ger y tŵr) a dod o hyd i heol ac ardal troi rownd/parcio oddi tano.

Gweithiau arfaethedig i ddod

Adnewyddu bloc toiledau – gwaith yn dechrau 11 Ionawr 2021:

Ramp a phontŵn ar gyfer chwaraeon padlo:

Cynllun o’r awyr yn rhoi manylion y ddau bwynt mynediad am chwaraeon padlo:

Pysgota yn y cronfeydd ddŵr

Y bwriad yw darparu cynnig genweirio trwydded lawn yng Nghronfa Ddŵr Cwm Lliedi Isaf yn Swiss Valley. Mae amser o hyd i gael dweud eich dweud ac mae mwy o wybodaeth ar sut i wneud hyn ar gael trwy ein harolwg ar-lein y gallwch gael mynediad iddo trwy glicio yma.

Mae genweirio trwyddedig rheoledig yn dod yn agosach. Cynhaliwyd sawl cyfarfod a thrafodaeth gyda’r gymuned genweirio sydd wedi llunio’r rheolau ar gyfer pysgota yn y gronfa ddŵr ac mae’r rhain bron â chael eu cwblhau. Bydd gwefan newydd yn rheoli archebion, mae trwyddedau dydd neu flynyddol hefyd bron â chael eu cwblhau. Bydd ailstocio pysgod yn y gronfa ddŵr yn digwydd pan fydd yn cael ei ganiatáu yn yr hydref / gaeaf. Ymgynghorwyd â physgotwyr lleol ac maent wedi helpu a dylanwadu ar ein mesurau ailstocio arfaethedig.

Rheolir y Gronfa Ddŵr uchaf gan Glwb Genweirio Llanelli lle maen nhw’n rheoli y mynediad i bysgota â gwialen. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion ar eu gwefan yn http://llanelliangling.org.uk/

Canŵio yn y gronfa ddŵr

Cyn i ni agor i’r cyhoedd, mae angen i’r cyngor roi camau yn eu lle sy’n deillio o’i gynllun rheoli diogelwch dŵr sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Dweud eich dweud

Rhowch eich barn i ni am Gronfa Ddŵr Cwm Lliedi Isaf yn Swiss Valley, os gwelwch yn dda, trwy glicio ar y cyswllt canlynol https://forms.gle/H2Ky6ZQa17RzxRvh8

Rhestr Bostio

Cliciwch yma i ymuno â’r rhestr bostio ar gyfer y diweddaraf yn rheolaidd a gwybodaeth am weithgareddau wedi’u cynllunio yng Nghronfa Ddŵr Swiss Valley.

Cwestiynau Cyffredin

C. Alla i bysgota yn y gronfa ddŵr?

A. Ar hyn o bryd caniateir pysgota banc yng Nghronfa Ddŵr Cwm Lliedi Isaf heb ganiatâd, sut bynnag mae angen trwydded gwialen NRW o hyd ac mae is-ddeddfau Genweirio NRW yn gymwys . Mae symud pysgod o Gronfa Ddŵr Isaf Lliedi yn anghyfreithlon ac fe’i ystyrir yn lladrad. Fe fyddwn yn cyflwyno system reoledig lle bydd rhaid i enweirwyr yn y gronfa ddŵr brynu trwydded a dangos bod ganddynt y drwydded gwialen bysgota ofynnol.

C. Ble alla i barcio fy nghar?

A. Mae yna ddau faes parcio ceir sut bynnag mae’r prif faes parcio ger yr A476 ar gau ar hyn o bryd. Mae yna faes llai rhwng y cronfeydd dŵr isaf ac uchaf. Ail agorir y prif faes parcio ar ôl gwaith ail arwynebu a bydd system rhwystr fydd yn caniatau parcio ceir yn ystod oriau agor.

C. Ydy’r bloc toiledau ar agor?

A. Ar y foment na sut bynnag fe ail agorir adeilad y bloc toiledau i’r cyhoedd.

C. Alla i fynd â fy nghanŵ/bwrdd padlo ar y dŵr?

A. Na, fodd bynnag, rhoddir mynediad cyn gynted ag y bydd yr holl fesurau diogelwch dŵr yn eu lle.

C. Alla i nofio yn y gronfa ddŵr?

A. Ni chaniateir nofio yn y gronfa ddŵr.

C. Alla i fynd i’r gronfa ddŵr uchaf?

A. Na. Mae mynediad i’r gronfa ddŵr uchaf ar gyfer aelodau Clwb Genweirio Llanelli yn unig.

C. A ellir ystyried mynediad ar gyfer marchogion?

A. Ni chaniateir marchogaeth ar hyd y naill lwybr troed

Print Friendly, PDF & Email