Cyfeillion Stryd

Beth yw Cyfeillion Stryd?

Rydyn ni’n grŵp o aelodau cymunedol sy’n ymrwymedig i wneud newidiadau positif yn ein cymuned leol, ymunwch â ni a gwneud gwahaniaeth!

Pam mae angen Cyfeillion Stryd arnon ni?

Efallai eich bod yn gwybod neu efallai nad ydych ond mae yna lawer o bethau yn mynd ymlaen yn eich cymuned, megis digwyddiadau, clybiau, boreau coffi, grwpiau hobiau, teithiau cerdded, sgyrsiau, teithiau a chlybiau chwaraeon. Mae’r rhain yn digwydd mewn lleoliadau amrywiol megis llety cysgodol, caffis, unedau diwydiannol, neuaddau cymuned, neuaddau eglwys, sy’n rhai enghreifftiau. Mae’r rhain yn wasanaethau allan yno y gallwch chi, aelod o’r teulu neu ffrind elwa ohonynt a chwithau’n gwybod dim amdanynt. Dyma lle gall cyfaill stryd helpu. Trwy ddod yn gyfaill stryd fe allwch chi helpu:-

 • pobol yn eu cymuned
 • cynyddu ymwybyddiaeth a’r defnydd o  wasanaethau lleol
 • cynyddu hyder y trigolion i ddod o hyd i atebion i’w anghenion
 • lleihau unigrwydd  a chynyddu lles ymhlith unigolion
 • hyrwyddo dull o weithio ar y cyd rhwng darparwyr gwasanaeth
 • darparu cymuned fwy cyfartal a hydwyth i’r trigolion

Diddordeb mewn dod yn Gyfaill Stryd, ond beth mae’n ei olygu i chi? 

Gall rôl cyfaill stryd ffitio o gwmpas eich amserlen a’ch diddordebau personol. Er enghraifft os ydych chi’n teimlo’n angerddol am yr amgylchedd, fe allech chi ganolbwyntio’r rôl o gwmpas hynny. Neu efallai eich bod am drefnu digwyddiad yn eich ardal- gall y rôl cyfaill stryd a’r rhwydwaith eich helpu gyda hynny. Beth bynnag yw’ch diddordeb, mae yna gyfle i deilwra eich rôl o gwmpas hynny. Trwy ymuno fe allwch chi ddarparu cymuned fwy cyfartal a hydwyth i’r trigolion . Trwy ymuno fe allwch chi: :

 • Dysgu sgiliau newydd
 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Ennill Credydau Amser
 • Ymuno â grŵp
 • Cwrs sefydlu a hyfforddiant parhaus
 • Helpu i wneud gwahaniaeth
 • Cynyddu eich hyder
 • Mwynhau ansawdd bywyd gwell

Beth nesa?

Ar hyn o bryd rydyn ni yn y cam cynllunio. Cynhelir cyfarfod  Grŵp Ffocws yn Neuadd Gymunedol Trallwm ar 28 Chwefror am 12.30-14.30. Yma fe fyddwn ni’n edrych ar sut y gallwn ddatblygu’r rhaglen Cyfaill Stryd yn seiliedig ar brofiadau rhaglen Cyfeillion Stryd yn y gorffennol. Fe edrychwn ni ar syniadau o gwmpas cefnogi gwirfoddolwyr blaenorol a rhai newydd sydd am ymuno, dod o hyd i’w anghenion, eu dyheadau, a gofynion cefnogaeth a sut y gall sefydliadau partner gefnogi ac addasu eu cynllun eu hunain. Bydd y sesiwn hon yn hysbysu partneriaid y prosiect cyn rhywfaint o hyfforddiant sefydlu unwaith y bydd y prosiect yn barod i’w lansio rhywbryd yn ystod y misoedd i ddod. Os hoffech chi fynychu, cofrestrwch eich diddordeb trwy glicio yma neu ffonio 01554 774103.