50 mlynedd o weithio gyda'r gymuned ac ar ei chyfer

Dathlu pen-blwydd y cyngor yn 50 oed
1 Ebrill 1974 - 31 Mawrth 2024

Mai 22nd, 2023

Chwaraeon Dŵr a Gweithgareddau Awyr Agored Trwyddedig Ar Gyfer Cronfa Ddŵr Lliedi Isaf, Llanelli

Llun gan Andrew Thomas

DATGANIAD I’R WASG

Cyn bo hir bydd ymwelwyr a phobl sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored yn gallu elwa ar ddarpariaeth gweithgareddau awyr agored arobryn yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf Dyffryn y Swistir, Llanelli. Bu LiveFree Adventures Ltd. yn llwyddiannus gyda’i dendr i Gyngor Gwledig Llanelli am drwydded gweithredwr i ddarparu chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf, Dyffryn y Swistir. Wedi’i sefydlu yn 2017, dangosodd y cwmni hanes profedig ac ymrwymiad i ymgysylltu â’r gymuned leol.

Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir arall yn y model mabwysiadu cymunedol llwyddiannus a roddwyd ar waith ym mis Tachwedd 2020 gan Dŵr Cymru a Chyngor Gwledig Llanelli. Mae’r cytundeb wedi galluogi’r Cyngor i ddarparu perchnogaeth leol sydd wedi arwain at nifer o welliannau yn y gronfa ddŵr i ymwelwyr â’r gronfa ddŵr eu mwynhau.

Fel y gweithredwr newydd ei benodi, bydd LiveFree Adventures yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau dŵr cyffrous trwy gydol haf 2023. Gall ymwelwyr â’r gronfa edrych ymlaen at gymryd rhan mewn anturiaethau caiacio, padlfyrddio a chanŵio gwefreiddiol yn erbyn cefndir syfrdanol y dyffryn coetir

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn penodiad gweithredwr ar gyfer Cronfa Ddŵr Lliedi Isaf,” meddai Ben Hughes, sylfaenydd a Chyfarwyddwr LiveFree Adventures. “Mae hyn yn gyfle gwych i ni arddangos ein hangerdd am antur awyr agored a’i rannu gyda’r gymuned leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiadau eithriadol sy’n cyfuno gwefr ein gweithgareddau gyda pharch dwfn at yr amgylchedd. Hoffem fynegi ein diolch diffuant i’r cyngor a phawb a fu’n ymwneud â’r broses ddethol am gydnabod ein gweledigaeth a rhoi’r cyfle i ni weithredu yng Nghronfa Ddŵr Lliedi Isaf Rydym yn hyderus y bydd LiveFree Adventures, mewn cydweithrediad â’r gymuned leol, yn helpu i wneud y lleoliad hwn yn ganolbwynt bywiog ar gyfer hamdden awyr agored, gan ddenu’r rhai sy’n frwdrydig dros antur o bell ac agos.”

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Sue Phillips “Roedd y cynnig a gyflwynwyd gan LiveFree Adventures yn wych ac ni allaf aros iddynt ddechrau! Mae eu cynlluniau ar gyfer gweithgareddau tir ychwanegol fel cyfeiriannu, saethyddiaeth ac addysg goedwig yn y gronfa ddŵr yn gyffrous ac mae eu profiad yn rhoi hyder inni y bydd hwn yn llwyddiant arall i’r gronfa ddŵr yn Nyffryn y Swistir. Fel cyngor cymuned, rydym yn falch iawn o allu darparu amrywiaeth o weithgareddau i’r gymuned gan gynnwys genweirio, caiacio a phadl-fyrddio, sy’n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn mewn poblogrwydd, a hynny mewn lleoliad mor brydferth.”

(DIWEDD)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Cymunedol, Darren Rees ar 01554 774103; ebost: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email