Ebrill 22nd, 2021

Adfywiad i Ofod Tyfu yn Llwynhendy

DATGANIAD I’R WASG

Mae’r gwanwyn yn yr awyr ac mae Gofod Tyfu Dwyfor yn Llwynhendy wedi cael cynnig adfywiad diolch i Gyngor Gwledig Llanelli. Mae’r Cyngor bellach yn gallu dechrau gweithredu a gwneud y safle’n hygyrch i ystod eang o ddibenion a phrosiectau er budd y gymuned.

Cafodd y safle ei chreu’n wreiddiol tua deng mlynedd yn ôl gan y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ac yn fwy diweddar fe’i rheolwyd gan Ganolfan Blant Llys Caradog. Yn 2018, cyflwynodd y cyngor gais trosglwyddo asedau i Gyngor Sir Caerfyrddin, landlord y safle ac yn awr o’r diwedd mae’r trosglwyddiad wedi dwyn ffrwyth o’r diwedd. Cytunodd y cyngor i gwblfeddiant y brydles yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar dydd Mercher. Mae’r trosglwyddiad asedau hefyd yn cynnwys grant a dderbyniwyd oddi wrth Adran Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel y Cyngor Sir. Bydd y grant yn cael ei wario ar adnewyddu’r safle yn ogystal â gwella seilwaith cyffredinol y safle wrth wneud y safle’n hygyrch i bawb.

Defnyddiwyd y safle cyn hyn ar gyfer rhandiroedd i breswylwyr a hefyd fel gardd gymunedol i’r gymuned. Mae’r gofod yn addas ar gyfer defnyddiau tebyg unwaith eto ond hefyd llawer mwy. Mae gan y Cyngor gynlluniau i ddefnyddio gwahanol adrannau ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau fel ardaloedd blodau gwyllt, perllannau, ystafelloedd dosbarth awyr agored, gwelyau uchel o flodau, seddi a lleiniau tyfu ar gyfer preswylwyr a grwpiau cymunedol. Mae hefyd yn edrych i weithio gydag ysgolion lleol, darparwyr addysg eraill a grwpiau cymunedol i fabwysiadu eu lleoedd eu hunain.

Mae gwaith eisoes wedi cychwyn wrth y fynedfa flaen, diolch yn bennaf i wirfoddolwyr Fforwm Llwynhendy a Pemberton, a lwyddodd y llynedd i sicrhau pecyn tyfu bwyd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cadw Cymru’n Daclus.

Gellir mynegi diddordeb yn y safle trwy gysylltu â Chyngor Gwledig Llanelli ar 01554 774103 neu drwy e-bost ar [email protected]

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Sharen Davies “Rydym yn falch iawn o gymeradwyo telerau’r cytundeb prydles o’r diwedd. Mae hyn wedi bod ar y gweill ers cryn amser ond credaf y bydd yr aros yn werth chweil yn y diwedd. Cyn bo hir, byddwn yn ymgynghori â thrigolion lleol a grwpiau cymunedol i gael eu barn ar brosiectau yn y dyfodol ar y safle. Os yw’r 12 mis diwethaf hwn wedi dysgu unrhyw beth inni, mae’n rhaid i ni barchu, gofalu am a gweithio gyda’n hamgylchedd lleol. Mae tyfu eich cynnyrch eich hun wedi profi i gael effaith gadarnhaol ar les ac iechyd meddwl pobl, ac ar yr un pryd yn helpu’r amgylchedd. Cysylltwch â’r Cyngor i ddarganfod mwy. ”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Gwledig Llanelli, y Cynghorydd Tegwen Devichand “Rwy’n gyffrous am y posibiliadau a ddaw gyda’r trosglwyddiad asedau hwn ar gyfer y gymuned leol. Dyma’r tro cyntaf i’r Cyngor ymgymryd â safle o’r natur hwn, fodd bynnag, mae gennym y profiad o reoli mannau gwyrdd eraill fel Mynwent Ardal Llanelli a pharciau lleol ac rydym yn hyderus y gallwn lwyddo gyda’r gofod hwn eto. Bydd ein cynllun datblygu ar gyfer y gofod yn edrych ar yr anghenion tymor byr, canolig a hir ac yn raddol agor rhannau o’r gofod ar ôl i rywfaint o waith adfer cychwynnol gael ei gyflawni ”

(DIWEDD)

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Cymunedol Darren Rees ar 01554 774103; ebost: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email