Amcanion lleol

Amcanion Lleol

Yng ngolau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd yn datblygu cynllun Lles i’r ardal. Ar hyn o bryd mae ar y cam ymgynghori a rhagwelir y bydd yn barod yn 2018. Yn dilyn ymgynghoriadau cychwynnol, gallwch weld yr amcanion ar gyfer Sir Gaerfyrddin drwy glicio yma. Bydd y rhain yn destun ymgysylltu ac ymgynghori pellach yn y misoedd i ddod (gweler diweddaru isod).  Am fwy o wybodaeth, ewch i www.ysirgaragarem.cymru

Mae gan Gyngor Gwledig Llanelli ddyletswydd i weithio tuag at Nodau Lles Cenedlaethol (a amlygir yn y Ddeddf WFG), a bydd hefyd yn gweithio tuag at y cynllun Lles a nodwyd eisoes ar gyfer yr ardal hon.  Mae canllawiau ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yn cael eu nodi yn y Cydamcanu Rhannu Dyfodol (SPSF4) ddogfen gyfarwyddyd sydd ar gael yma.

Datblygiadau yn y dyfodol

Cofnodir pob datblygiad yn y dyfodol yn y rhan hwn o’r wefan.

Neges ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr

12/10/2017

Helo,

Cynllun Llesiant Sir Gâr – drafft

Rydym nawr wedi cyhoeddi Cynllun Llesiant Sir Gâr Drafft ar ein gwefan ac wedi dechrau’r cyfnod ymgynghori 12-wythnos. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 3 Ionawr 2018.

Dyma ddolen i dudalennau’r wefan sy’n cynnwys manylion yr ymgynghoriad.

Edrych ymlaen at eich adborth.