Gwybodaeth

Mae gan y Cyngor 21 aelod etholedig, yn cynrychioli saith ward ac mae’n cyfarfod ar yr ail nos Fawrth (6.00 pm) bob mis ac eithrio mis Awst.

Mae pwyllgorau sefydlog hefyd yn cyfarfod (4.45 pm) bob mis ac eithrio mis Awst, fel a ganlyn:

Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol: Dydd Mercher olaf y mis
Pwyllgor Cynllunio a Chyswllt: pob trydydd dydd Llun
Pwyllgor Polisi ac Adnoddau: trydedd dydd Mercher y mis
Pwyllgor Lles a Hamdden: thrydydd dydd Mawrth y mis

Cadeirydd: Y Cynghorydd H. John Evans

Arweinydd y Cyngor: Y Cynghorydd Tegwen Devichand

Clerc y Cyngor: Mark Galbraith ACIS

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i annog datblygu cymunedol yn ogystal â chynnig llais lleol i’r cymunedau y mae’n eu cynrychioli.

Mae presept y Cyngor ar gyfer 2017/2018 yn £1,011,000 sy’n cyfateb i £125.89 am bob eiddo band D. Ers sefydlu’r Cyngor, mae wedi adeiladu a chynnal a chadw naw neuadd gymunedol. Mae’n gofalu am dri pharc ble y chwaraeir rygbi, pêl droed a chriced yn rheolaidd, ac mae hefyd yn gofalu am wyth llecyn chwarae i blant. Mae’n cynnig grantiau i gyrff gwirfoddol ac elusennol ac yn darparu cyfleoedd profiad gwaith a swyddi trwy ei Adran Hyfforddiant.

Derbyniodd y Cyngor wobr Ffit i Weithio oherwydd ei agwedd gadarnhaol tuag at bobl anabl. Mae cefnogaeth hefyd wedi cael ei ddatgan ar gyfer Her Iechyd Cymru i wella lefelau iechyd.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth o ansawdd a chadarnhawyd yr ymrwymiad hwnnw trwy ei System Rheoli Ansawdd. Derbyniodd Safon Ryngwladol EN ISO 9001:2008 ac mae wedi ymrwymo i raglen o welliant parhaus. Arweiniodd hynny yn ei dro at gydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl ac mae’r Cyngor yn cael ei gydnabod yn swyddogol yn gorff Buddsoddwr mewn Pobl.