May 25th, 2016

Audit of Accounts – Year Ended 31 March, 2016 – 25/05/2016

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr

Cyngor cymuned Llnelli Wledig

Y flwyddyn a ddaeth i ben Mawrth 2016

1. Dyddiad y cyhoeddiad: 25 Mai, 2016

2. Bob blwyddyn, mae’r ffurflen flynyddol yn cael ei harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r Ffurflen Flynyddol a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â’r ffurflen flynyddol am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Wendy Evans
Dirprwy Clerc
Cyngor Gwledig Llanelli
Adeiladau Vauxhall
Vauxhall
Llanelli
SA15 3BD

Rhwng yr oriau 9.00 yb a 10.00 yh ar Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

gan ddechrau ar 10 Mehefin, 2016 a gorffen ar 7 Gorffennaf, 2016
3. Mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

• yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP hyd nes y bydd yr archwiliad wedi’i gwblhau; ac

• yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP ac anfon copi i’r Corff.

4. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Wendy Evans, Dirprwy Glerc

****************

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights
Llanelli Rural Community Council
Year ended 31 March, 2016

1. Date of announcement: 25 May, 2016

2. Each year the annual return is audited by the Auditor General for Wales. Any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the Annual Return and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March, 2016, these documents will be available on reasonable notice on application to:

Wendy Evans
Deputy Clerk
Llanelli Rural Council
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli
SA15 3BD

between the hours of 9.00am and 4.00pm on Monday to Friday (excluding public holidays).
commencing on 10 June, 2016 and ending on 7 July, 2016
3. Local Government Electors and their representatives also have:

• the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP until the audit has been completed; and

• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road Cardiff CF11 9UP.

4. The Audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the
Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

Wendy Evans, Deputy Clerk

Print Friendly, PDF & Email