October 8th, 2014

Completion Notice – Audit of Accounts – 2013/14

CYNGOR GWLEDIG LLANELLI

ARCHWILIAD O GYFRIFON 2013/14

Mae Archwiliad Cyfrifon Cyngor Gwledig Llanelli ar gyfer y flwyddyn 2013/14 wedi ei gwblhau a’i ardystio yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae’r Datganiad o Gyfrifon ar gael i’w hardwilio yn y swyddfeydd a nodir isod, gan unrhyw Etholydd Llywodraeth Leol yn ardal Cyngor Gwledig, rhwng yr oriau 10.00 y.b. a 4.00 y.h. o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gynwysedig. Gall unrhyw gyfryw Etholydd wneud copi o’r Datganiadau neu rannau ohonynt.

Rhoddir copiau o’r Datganiadau i unrhyw Etholydd ar dderbyn tâl o £5.00 + TAW am bob copi.

Dyddiedig: 8 Hydref, 2014.

W. Evans
Dirprwy Clerc (Gweinyddiad)
Adeiladau Vauxhall
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Ffôn: 01554 774103

LLANELLI RURAL COUNCIL

AUDIT OF ACCOUNTS 2013/14

The Audit of Accounts for Llanelli Rural Council for the year 2013/14 has been concluded and certified in accordance with the requirements of the Public Audit (Wales) Act 2004 and the Code of Audit Practice of the Auditor General for Wales.

The Statement of Accounts is available at the undermentioned offices for inspection by any Local Government Elector for the area of Llanelli Rural between the hours of 10.00 a.m. and 4.00 p.m. on Monday to Friday inclusive and that any such Elector may make copies of the Statement or extracts therefrom.

Copies of the Statement will be supplied to any such Elector on payment of the sum of £5.00 + VAT for each copy.

Dated: 8 October, 2014.

W. Evans
Deputy Clerk (Administration)
Vauxhall Buildings
Vauxhall
Llanelli SA15 3BD
Tel: 01554 774103

Print Friendly, PDF & Email