Cronfa Datblygu Cymunedol

Mae’r Cyngor yn dyfarnu grantiau o hyd at £ 3,000 ar gyfer prosiectau budd cymunedol sy’n dod o fewn ffiniau wardiau Cyngor Gwledig Llanelli.

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i annog datblygiad cymunedol trwy weithio’n agos gyda’r gymuned trwy gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau yn y gymuned. Crewyd y gronfa i gefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau sy wedi’u lleoli yn ardal weinyddol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau oddi wrth grwpiau cymunedol a chymdeithasau, sefydliadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill sy’n gweithredu neu’n bodoli o fewn ardal weinyddol y Cyngor. Cyhyd â’ch bod chi’n ymrwymedig i’r gymuned a bod eich prosiect wedi’i dargedu yn un o’r pentrefi neu gymunedau o fewn ein hardal weinyddol, fe ddylai fod hawl gennych i wneud cais am grant. Croesewir ceisiadau oddi wrth:

Cymdeithasau Preswylwyr; pwyllgorau neuadd, grwpiau/pwyllgorau pentref ; grwpiau fforwm; Clybiau chwaraeon a chymdeithasau amatur; sefydliadau elusennol sy’n darparu gwasanaeth uniongyrchol o fewn ardal y Cyngor a grwpiau diddordeb arbennig eraill.

NI FYDD y Cyngor yn derbyn ceisiadau oddi wrth:

Mentrau busnes preifat; awdurdodau lleol eraill, unigolion sy’n chwilio am gymorth i’w diddordeb personol hwy eu hunain; grwpiau/ Artistiaid proffesiynol neu gyrff crefyddol a gwleidyddol.

Gallwch chi lawrlwytho’r ffurflenni meini prawf cais a grant isod neu fe allwch chi gysylltu â’r swyddfa i drefnu fod pecyn yn cael ei bostio i chi.

Meini prawf y Gronfa Datblygu Cymunedol

Ffurflen cais Cronfa Datblygu Cymunedol

Y dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau yn swyddfa Cyngor Gwledig Llanelli yw 27 Medi 2019.

Print Friendly, PDF & Email