Cronfa Datblygu Cymunedol

Pob blwyddyn ym mis Hydref, mae’r Cyngor yn dyfarnu grantiau o hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau lles cymunedol , sy’n dod o fewn ffiniau wardiau Cyngor Gwledig Llanelli. Eleni, daeth y Pwyllgor y Gronfa Datblygu Cymunedol ynghŷd ar  24ain Hydref, 2018 gan ddosrannu cyfanswm o £24,841.09 i’r ymgeiswyr canlynol ar gyfer prosiectau’r dyfodol:

 • Cymdeithas Hanesyddol Y Bynea a Llwynhendy– Cymdeithas Hanesyddol – £666.94
 • Fforwm Cylch Y Bynea– Y Bynea yn ei Blodau –£635.00
 • Fforwm Cylch Y Bynea – Dathliadau’r Nadolig –£2,799.26
 • Cylch Meithrin Ponthenri – ardal chwarae awyr agored –£362.96
 • Fforwm Dafen– Ffair Nadolig Dafen – £4,411.00
 • AFC Llesiant Dafen– Hyfforddiant gaeaf – £1,250.00
 • Masnach Deg Llanelli a’r Cylch – Cylchlythyr Misol Masnach Deg – £278.98
 • Cerddwyr Llanelli Ramblers – Gŵyl Gerdded Flynyddol – £892.00
 • Fforwm Llwynhendy a Phemberton– Nadolig – £3,002.52
 • Fforwm Llwynhendy a Phemberton – meinciau coffa rhyfel – £2,989.20
 • Pwyllgor Neuadd Gymunedol Ponthenri– Digwyddiad Nadolig Cymuned Ponthenri–- £2,898.00
 • Grŵp Gweithredu Y Pwll– Cylchgrawn a gwefan Bonau Cabbage Patch £1,504.00
 • Pwyllgor Datblygu Tir Hamdden Y Pwll– Dosrannu gwybodaeth i’r gymuned – £922.80
 • Neuadd Gymunedol Sandy a’r Strade – Offer i’r Neuadd – £231.60
 • Cymdeithas Trigolion Parc Dŵr Sandy – Gwelliannau gardd er lles gwenyn a ieir- bach-yr-haf– £146.83
 • Trallwm AFC – Blwch Storio newydd – £1,850.00

Mwy am y Gronfa Datblygu Cymunedol…

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i annog datblygiad cymunedol trwy weithio’n agos gyda’r gymuned trwy gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau yn y gymuned. Crewyd y gronfa i gefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau sy wedi’u lleoli yn ardal weinyddol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau oddi wrth grwpiau cymunedol a chymdeithasau, sefydliadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill sy’n gweithredu neu’n bodoli o fewn ardal weinyddol y Cyngor. Cyhyd â’ch bod chi’n ymrwymedig i’r gymuned a bod eich prosiect wedi’i dargedu yn un o’r pentrefi neu gymunedau o fewn ein hardal weinyddol, fe ddylai fod hawl gennych i wneud cais am grant. Croesewir ceisiadau oddi wrth:

Cymdeithasau Preswylwyr; pwyllgorau neuadd, grwpiau/pwyllgorau pentref ; grwpiau fforwm; Clybiau chwaraeon a chymdeithasau amatur; sefydliadau elusennol sy’n darparu gwasanaeth uniongyrchol o fewn ardal y Cyngor a grwpiau diddordeb arbennig eraill.

NI FYDD y Cyngor yn derbyn ceisiadau oddi wrth:

Mentrau busnes preifat; awdurdodau lleol eraill, unigolion sy’n chwilio am gymorth i’w diddordeb personol hwy eu hunain; grwpiau/ Artistiaid proffesiynol neu gyrff crefyddol a gwleidyddol.

Fe allwch chi LAWR LWYTHO pecyn cais yma neu fe allwch chi gysylltu â’r swyddfa i drefnu fod pecyn yn cael ei bostio i chi.

Y dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau yn swyddfa Cyngor Gwledig Llanelli yw 29 Medi 2017.

Mae gan y Cyngor gyllideb o £30,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019, ar gyfer grantiau sydd ar gael o dan y gronfa uchod. Dyfernir ar 24 Hydref, 2018. Hysbysir yr ymgeiswyr am eu ceisiadau ar ôl 14 Tachwedd, 2018.