Cronfa Datblygu Cymunedol

Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i annog datblygiad cymunedol trwy weithio’n agos gyda’r gymuned trwy gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau yn y gymuned. Crewyd y gronfa i gefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau sy wedi’u lleoli yn ardal weinyddol y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn croesawu ceisiadau oddi wrth grwpiau cymunedol a chymdeithasau, sefydliadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill sy’n gweithredu neu’n bodoli o fewn ardal weinyddol y Cyngor. Cyhyd â’ch bod chi’n ymrwymedig i’r gymuned a bod eich prosiect wedi’i dargedu yn un o’r pentrefi neu gymunedau o fewn ein hardal weinyddol, fe ddylai fod hawl gennych i wneud cais am grant. Croesewir ceisiadau oddi wrth:

Cymdeithasau Preswylwyr; pwyllgorau neuadd, grwpiau/pwyllgorau pentref ; grwpiau fforwm; Clybiau chwaraeon a chymdeithasau amatur; sefydliadau elusennol sy’n darparu gwasanaeth uniongyrchol o fewn ardal y Cyngor a grwpiau diddordeb arbennig eraill.

NI FYDD y Cyngor yn derbyn ceisiadau oddi wrth:

Mentrau busnes preifat; awdurdodau lleol eraill, unigolion sy’n chwilio am gymorth i’w diddordeb personol hwy eu hunain; grwpiau/ Artistiaid proffesiynol neu gyrff crefyddol a gwleidyddol.

Fe allwch chi LAWR LWYTHO pecyn cais yma neu fe allwch chi gysylltu â’r swyddfa i drefnu fod pecyn yn cael ei bostio i chi.

Y dyddiad ar gyfer derbyn ceisiadau yn swyddfa Cyngor Gwledig Llanelli yw 29 Medi 2017.

Mae gan y Cyngor gyllideb o £30,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019, ar gyfer grantiau sydd ar gael o dan y gronfa uchod. Dyfernir ar 24 Hydref, 2018. Hysbysir yr ymgeiswyr am eu ceisiadau ar ôl 14 Tachwedd, 2018.