Cronfa Datblygu Cymunedol

Cronfa Datblygu Cymunedol

Yn wyneb cychwyn y Covid-19 mae’r Cyngor wedi adolygu’r meini prawf ar gyfer dyrannu arian o gyllideb Grant Datblygu Cymunedol yn 2020/21. Mae’r gwyriad o bolisi’r Cyngor yn cefnogi canllawiau Llywodraeth Cymru i gyfyngu ar gynulliadau cymdeithasol. Yn 2020/21 bydd y Cyngor:

  • yn darparu coed Nadolig gyda goleuadau mewn ardaloedd o fewn ei ardal weinyddol yn dilyn ceisiadau oddi wrth grwpiau a sefydliadau cymunedol. Bydd y Cyngor yn ymgymryd â’r holl brosesau sydd yn rhan o gyflenwi a darparu’r coed Nadolig. Gellir gwneud cais trwy lythyr neu e-bost.
  • yn ystyried ceisiadau am fasgedi crog neu arddangosfeydd blodau oddi wrth grwpiau a chymdeithasau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol ac asiantaethau eraill. Rhaid derbyn y ceisiadau trwy gwblhau ffurflen gais. Rhaid cwblhau’r ffurflenni cais a’u dychwelyd ynghyd â gwaith papur cefnogol.

Fe allwch chi lawr-lwytho’r ffurflen gais isod neu fe allwch chi gysylltu â’r swyddfa i drefnu anfon pecyn yn y post..

Ffurflen Gais Cronfa Datblygu Cymunedol 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am grant 2020 wedi mynd heibio

Ar gyfer 2020, mae’r Gronfa Datblygu Cymunedol wedi darparu Coed Nadolig yn y lleoliadau canlynol: Felinfoel (gyferbyn â’r bragdy),  Heol Sandy (ger Neuadd Sandy), Lyfrgell Llwynhendy, Parc Dafen, Parc Ponthenri, Sgwar Bynie a Sgwar Pum Heol.

Dyfarnwyd ceisiadau grant llwyddiannus am arddangosfeydd blodau i Pwyllgor Gweithredol Felinfoel, Fforwm Bynea, Fforwm Dafen ac Fforwm Llwynehndy a Pemberton. Disgwyl gweld rhai arddangosfeydd blodau a basgedi crog yn yr ardaloedd hyn yn ystod Haf 2021.

Print Friendly, PDF & Email