Cynlluniau i’r Dyfodol

Mae Cyngor Gwledig Llanelli yn ymrwymedig i gynorthwyo’r gymuned i gynnal eu hasedau presennol.

Fe allwch weld ein gweithgarwch diweddar parthed y rhaglen Trosglwyddo Asedau’r Gymuned yma.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2105 yn rhoi pwyslais ar y Cynghorau Tref a Chymuned mwyaf yng Nghymru i adrodd yn ôl ynglŷn â sut maen nhw’n gweithio tuag at y Targedau Lles Cenedlaethol. Rydyn ni’n cwrdd yn rheolaidd gyda Chynghorau Tref a Chymuned eraill sydd hefyd â’r ddyletswydd i adrodd yn ôl er mwyn hysbysu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ynglŷn â sut rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r themâu perthnasol sy’n perthyn i bob Cyngor.

Mae Cynllun Lle Cyfan Ardal  Wledig Llanelli 2105: 2030 yn dangos sut rydyn ni’n bwriadu gyrru’r cynllun ymlaen. Un prosiect, sy’n ganlyniad uniongyrchol y Cynllun Lle Cyfan, yw rhaglen Credydau Amser Llanelli Wledig sy’n cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Spice. Y bwriad yw cael mwy o bobol yn weithredol; a gwirfoddoli yn eu cymuned i helpu grwpiau presennol, neu hyd yn oed dechrau rhai newydd er lles eu cymuned.

Yn ogystal â rhai arolygon ar y we, fe fydd cyfres i ymgynghoriadau yn seiliedig o gwmpas y Cynllun Lle Cyfan mewn lleoliadau amrywiol yn ystod 2017. Mwy o fanylion i ddilyn.